Actualitat

Gestió correcta de l’IAE

Gestió correcta de l'IAE

Si tributa per aquest impost, revisi les variacions dels elements tributaris Encara que moltes empreses no tributen per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (les persones físiques, o les empreses que facturen menys d’un milió d’euros), aquelles que ho fan han de satisfer cada any una quota que, en general, es calcula segons els elements tributaris de…

Revisi l’IBI

Revisi l'IBI

Comproveu si l’Ajuntament ho està calculant correctament Els ajuntaments no estan obligats a notificar cada any la liquidació de l’IBI (excepte la primera liquidació derivada de l’alta i alguns altres casos excepcionals). I això fa que moltes empreses i particulars no donin gaire importància a aquest impost (el paguen mitjançant domiciliació i es “obliden” fins…

Cessament d’activitat: em quedo el cotxe

Cessament d'activitat: em quedo el cotxe

Si se’l queda per a ús particular, te que liquidar IVA Quan un empresari individual cessa en la seva activitat -per exemple, perquè es jubila, o perquè tanca el negoci- és habitual que es quedi algun dels béns del negoci per al seu ús particular. El cas més habitual és el del vehicle. Doncs bé,…

Intercanvi de factures simplificades

Intercanvi de factures simplificades

Demani l’intercanvi d’aquestes factures per poder deduir l’IVA suportat Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentats amb factures simplificades (peatges, aparcaments …) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. I transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, si es troba en aquesta situació, adreceu-vos…

¿Societat exprés? No correu tant …

¿Societat exprés? No correu tant ...

Constitueixi la seva SL amb els estatuts adaptats a les seves necessitats La normativa preveu la possibilitat de constituir una societat de forma accelerada, amb molt pocs tràmits (que poden ser realitzats de forma telemàtica pel mateix notari). Però aquestes societats “exprés” tenen uns estatuts estàndard. I en moltes ocasions és millor anar una mica…

Hipoteques i productes addicionals

Hipoteques i productes addicionals

Una nova norma incideix sobre els productes que el banc ofereix al costat de les hipoteques La nova llei prohibeix les vendes vinculades, és a dir, aquelles en què s’exigeix ​​al client acceptar un producte vinculat (per exemple, una assegurança) com a condició per poder obtenir la hipoteca. així: El banc pot exigir que el…

Socis al 50%. Eviteu conflictes

Socis al 50%. Eviteu conflictes

Una societat al 50% comporta riscos que convé preveure Quan es constitueix una societat entre dos socis és habitual que aquests vulguin fer-ho al 50%, sobretot si tots dos van a treballar a l’empresa i a aportar el mateix capital. No obstant això, constituir una societat al 50% comporta riscos: Atès que cap soci té…

Protecció de dades: eina

Protecció de dades: eina

L’Administració li ajuda a complir amb la normativa L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat al seu web una nova versió de l’eina gratuïta “Facilita RGPD”, destinada a empreses i professionals que tractin dades personals d’escàs risc. Contestant un qüestionari en línia (que es resol en uns 20 minuts), aquesta eina genera un fitxer…

Criteri de la Inspecció sobre el registre de jornada

Criteri de la Inspecció sobre el registre de jornada

La Inspecció de Treball ha publicat el seu criteri en matèria de registre de jornada El document publicat per la Inspecció de Treball té per objecte fixar criteris per a la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en matèria de registre de jornada.   Vegi algunes de les qüestions que s’indiquen en aquest document:…

Targeta sanitària europea

Targeta sanitària europea

Demani-la si ha de viatjar a l’estranger. Si té previst desplaçar-se a un país de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa (per exemple, durant les seves vacances), li convé disposar de la targeta sanitària europea. Aquesta targeta li permet accedir a l’atenció sanitària pública durant una estada temporal en qualsevol d’aquests països, en les mateixes condicions…

Menu