Actualitat

Falsos autònoms

Falsos autònoms

S’han endurit les sancions per contractar-los Si la seva empresa contracta un autònom i el treball realitzat compleix els requisits d’una relació laboral ordinària (les tasques es realitzen sota la seva direcció, vostè assumeix els riscos de l’activitat …), l’afectat serà considerat un “fals autònom”, i la Seguretat Social reclamarà les cotitzacions en el règim…

Societats inactives

Societats inactives

Hisenda ha iniciat un pla per revocar el NIF i tancar-los el registre. Hisenda ha detectat que les societats inactives constitueixen un col·lectiu de risc que vol controlar. Tanmateix, per fer-ho de forma eficaç primer de diferenciar les societats “de risc” d’aquelles que estan realment abandonades i haurien de ser donades de baixa, de manera…

Justificació de dietes

Justificació de dietes

Qui ha de fer-ho: l’empresa o el treballador? Quan Hisenda vol verificar si les dietes rebudes per un treballador estan exemptes de l’IRPF, sol sol·licitar la justificació a beneficiari quan en realitat és l’empresa la que té més mitjans per aportar-los.   Per evitar aquests problemes de prova, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha dictaminat sobre…

Canvis en l’obligació de declarar

 Canvis en l'obligació de declarar

S’han modificat els límits per presentar la declaració de l’IRPF En general, quan la principal font d’ingressos d’una persona són les rendes del treball i aquestes no superen els 22.000 euros, no hi ha obligació de presentar IRPF. No obstant això, en certs casos aquest límit és més baix. Per exemple: Si es perceben rendiments…

Jubilació i pla de pensions

Jubilació i pla de pensions

Planificar correctament els cobraments pot reduir la factura de l’IRPF Les prestacions derivades d’un pla de pensions tributen en l’IRPF com a rendiments del treball. I les que siguin procedents d’aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 i es retirin en forma de capital gaudeixen d’una reducció del 40%. Doncs bé, escollir el…

Bestretes i préstecs al personal

Bestretes i préstecs al personal

En alguns casos pot exigir interessos i en altres no. Recordeu que les bestretes es refereixen a quantitats ja meritades i encara no cobrades (els dies treballats del mes en curs, o la part de paga extra ja meritada), i que s’han de retornar en el moment en què la quantitat anticipada s’hauria d’haver cobrat….

Incorporació de becaris

Incorporació de becaris

Una bona alternativa per seleccionar futurs empleats. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris a través d’acords amb els centres educatius. No estarà obligat a pagar-los res (tot i que és habitual fer-ho, en el cas haurà de cotitzar per ells, però es pot aplicar una bonificació del 100%). A més dels…

Canvis en la jubilació parcial

Canvis en la jubilació parcial

S’afavoreix als treballadors que realitzen esforç físic. L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. No obstant això, i pel que fa a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre de 2022 a determinats supòsits. En concret, es permetrà accedir a…

Immobles de titularitat compartida

Immobles de titularitat compartida

Dissoldre el condomini sortirà més barat. Quan diverses persones són propietàries d’un immoble (per exemple, quatre germans que hereten una casa i que, per tant, són propietaris d’un 25% cadascun), és habitual que una d’elles vulgui adquirir als restants la seva part. Per això sol signar una dissolució de condomini, en la qual el propietari…

Que li canviïn els tiquets

Que li canviïn els tiquets

Amb això aconseguirà deduir l’IVA suportat. Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentades amb tiquets (restauració, peatges, aparcaments) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. No obstant això, transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, adreceu-vos al proveïdor corresponent i demaneu que li canviï…

Menu