Actualitat

IVA: canvis en els lliuraments a la UE

IVA: canvis en els lliuraments a la UE

Recordeu alguns canvis que s’han produït en aquesta matèria Perquè les entregues intracomunitàries segueixin facturant sense IVA, ara han de complir els requisits següents: Que l’adquirent estigui en possessió d’un NIF-IVA. I que l’empresa venedora declari aquests lliuraments en el model 349 (declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries). Així mateix, ha de demostrar-se que les mercaderies han estat…

Inspecció de Treball

Inspecció de Treball

Vegi on posa el focus la Inspecció de Treball Recordeu les línies d’actuació dutes a terme per la Inspecció en 2019 i que se seguiran mantenint el 2020. Entre d’altres controls, la Inspecció durà a terme les següents actuacions: Actuarà contra els contractes temporals fraudulents. moltes empreses segueixen utilitzant contractes temporals per cobrir necessitats fixes del seu…

COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

Degut a la publicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 i ordena el tancament durant els propers 15 dies naturals de diversos tipus d’establiments d’obertura al públic, tenen a la seva disposició l’adopció de mesures…

Prorrata: regularitzacions

Prorrata: regularitzacions

En l’última declaració d’IVA han de realitzar alguns ajustos Si la seva empresa realitza alhora operacions per les quals es pot deduir l’IVA i altres per les que no, pot optar per dos sistemes de càlcul de l’IVA deduïble:   Prorrata general. Amb aquest règim es pot deduir una part d’IVA igual a el percentatge…

Lluita contra el frau tributari

Lluita contra el frau tributari

Els informem dels objectius que s’ha marcat per al 2020 de lluita contra el frau, l’Agència Tributària: L’Agència Tributària ha de mantenir, al llarg de 2020, l’execució d’una estratègia coordinada, successiva i intensa de lluita contra l’ocultació d’ingressos, reiterant les següents línies prioritàries de comprovació: Lluita contra l’ús de sistemes de processament de la informació…

Operacions intracomunitàries

Operacions intracomunitàries

Els informem que, si es realitzessin lliuraments o adquisicions de béns i prestacions o adquisicions de serveis amb altres estats membres de la Unió Europea, cal sol·licitar l’alta en el Registre de operadors intracomunitaris. Des del moment en què l’Agència Tributària resolgui l’alta, es constarà en el cens VIES (Sistema d’intercanvi sobre l’IVA). Els que realitzen operacions intracomunitàries…

Penseu en l’amortització degressiva

Penseu en l'amortització degressiva

Si la seva empresa adquireix algun actiu, plantegi amortitzar de forma decreixent La majoria d’empreses amortitza els seus actius materials de forma lineal, és a dir, per una quantitat igual tots els anys. No obstant, també poden amortitzar de forma decreixent (excepte si es tracta de mobiliari, edificis o estris), sistema que permet comptabilitzar una…

Cotxe elèctric: aspectes fiscals

Cotxe elèctric: aspectes fiscals

Si va a renovar els seus vehicles, analitzi totes les alternatives La inversió en vehicles elèctrics o híbrids pot suposar, en alguns casos, un desemborsament superior al derivat de l’adquisició d’aquests mateixos vehicles amb motor de combustió. Però, en contrapartida, s’obtenen estalvis futurs pel menor consum i per la millor fiscalitat d’aquests vehicles: L’Impost de…

Avals davant Hisenda

Avals davant Hisenda

En alguns casos pot reduir el seu cost, o fins i tot recuperar En general, la interposició d’un recurs contra una liquidació tributària no atura l’acció recaptadora d’Hisenda, llevat que se sol·liciti la suspensió i s’aportin garanties (en general, un aval bancari).   Doncs bé, recordeu que si el recurs és estimat podrà sol·licitar la…

¿Protecció de dades sense cost?

¿Protecció de dades sense cost?

Desconfiï si algú li ofereix serveis relatius a la protecció de dades a cost zero L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un document alertant a les empreses de el risc de contractar serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades a “cost zero”: Algunes empreses ofereixen aquests serveis gratuïts o a un…

Menu