Actualitat

Cotxe elèctric: aspectes fiscals

Cotxe elèctric: aspectes fiscals

Si va a renovar els seus vehicles, analitzi totes les alternatives La inversió en vehicles elèctrics o híbrids pot suposar, en alguns casos, un desemborsament superior al derivat de l’adquisició d’aquests mateixos vehicles amb motor de combustió. Però, en contrapartida, s’obtenen estalvis futurs pel menor consum i per la millor fiscalitat d’aquests vehicles: L’Impost de…

Avals davant Hisenda

Avals davant Hisenda

En alguns casos pot reduir el seu cost, o fins i tot recuperar En general, la interposició d’un recurs contra una liquidació tributària no atura l’acció recaptadora d’Hisenda, llevat que se sol·liciti la suspensió i s’aportin garanties (en general, un aval bancari).   Doncs bé, recordeu que si el recurs és estimat podrà sol·licitar la…

¿Protecció de dades sense cost?

¿Protecció de dades sense cost?

Desconfiï si algú li ofereix serveis relatius a la protecció de dades a cost zero L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un document alertant a les empreses de el risc de contractar serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades a “cost zero”: Algunes empreses ofereixen aquests serveis gratuïts o a un…

Contractes amb l’administració

Contractes amb l'administració

Les petites empreses tenen facilitats per optar a contractes públics En alguns contractes públics els tràmits d’adjudicació són senzills i assumibles per les pimes. Per exemple: En el procediment “obert simplificat” (contractes d’obra de fins a dos milions d’euros i de subministrament i serveis de fins a 100.000) no s’ha de prestar garantia provisional a…

Nou registre de morosos

Nou registre de morosos

S’ha creat el “Registre d’Impagats Judicials” Recentment s’ha creat el “Registre d’ Impagats Judicials”, a què es poden comunicar deutes de a partir de 50 euros reconegudes per una resolució judicial ferma. En concret: Si vostè té un deutor d’aquest tipus (després d’aconseguir una sentència a favor seu segueix sense cobrar), pot demanar que sigui…

Impagaments de clients estrangers

Impagaments de clients estrangers

Reclami de forma ràpida i barata deutes d’escassa quantia El “procediment europeu d’escassa quantia”, s’aplica en tots els estats de la UE (excepte Dinamarca). Permet reclamar deutes de fins a 5.000 euros quan el creditor i el deutor estan domiciliats en diferents estats de la UE, i per utilitzar-lo no és necessària la contractació d’un…

Temporalitat abusiva

Temporalitat abusiva

La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya La Inspecció de Treball vol evitar pràctiques abusives en matèria de contractació a temps parcial i temporal.   I, en aquest sentit: Ha iniciat l’enviament de comunicacions dissuasòries a les empreses que puguin estar incorrent en incompliments en les matèries indicades. Aquestes comunicacions adverteixen de la realització…

Càlcul de la jubilació

Càlcul de la jubilació

Hi ha utilitats per calcular la pensió de jubilació A la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social es troba disponible un programa d’autocàlcul de la pensió de jubilació, accessible a tots els usuaris (no cal disposar de certificat digital). El programa permet el càlcul de la majoria de les modalitats de…

Llibertat d’amortització

Llibertat d'amortització

Les inversions amb generació d’ocupació tenen incentius Si la seva empresa és de reduïda dimensió i ha adquirit actius nous, podrà acollir-se a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjana. Aquesta amortització lliure es realitza fora de la…

Mesures fiscals a tenir en compte abans de final de any per pagar menys IRPF

Mesures fiscals a tenir en compte abans de final de any per pagar menys IRPF

En l’aspecte familiar: Revisar les deduccions autonòmiques que es poden aplicar. Sol·licitar un possible certificat de discapacitat. Cobrar per endavant les deduccions familiars i per maternitat. Donar cada any a les mateixes entitats. En l’àmbit laboral: Demanar a l’empresa pagaments amb rendes exemptes. Deduir les possibles despeses laborals. Comunicar a l’empresa una nova situació personal….

Menu