Actualitat

Responsabilitat per subcontractar

Responsabilitat per subcontractar

Si subcontracta algun servei, eviti riscos. Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat principal, sigui cautelós. Sàpiga que en certs casos pot arribar a respondre de part de les obligacions tributàries de les empreses o empresaris als quals subcontracti. Per evitar aquesta responsabilitat, sol·liciti a aquests proveïdors de serveis un certificat emès…

En tancar els comptes, periodifiqui

En tancar els comptes, periodifiqui

No oblidi periodificar les despeses i ingressos en tancar els comptes. En tancar els comptes de l’exercici, recordeu que els ingressos i despeses han de computar en l’exercici en què es produeixen (de meritació), amb independència de les dates de cobrament o pagament. Si en la seva empresa porten la comptabilitat correctament, aquesta regla es…

I si va oblidar una factura?

I si va oblidar una factura?

Vegi què fer si oblida una factura en les seves declaracions d’IVA. Si un cop presentada la declaració d’IVA i un cop finalitzat el termini per declarar s’adona que ha deixat d’incloure alguna factura, vegi com actuar: Rebuda. Si es tracta d’una factura rebuda, inclogui l’IVA suportat en alguna de les declaracions següents (el termini…

Model 145, al gener

Model 145, al gener

Al gener, lliuri un model 145 als seus treballadors. En contractar als seus treballadors, la seva empresa va fer signar una comunicació (el model 145) on aquests li van informar de la seva situació personal i familiar, per així calcular la seva retenció. Tanmateix, recordeu que el tipus de retenció ha de modificar-se si es…

Pot reclamar interessos

Pot reclamar interessos

Si un client li paga fora de termini, pot reclamar-li interessos de demora. El termini màxim de pagament en les relacions comercials entre empreses és de 30 dies naturals (ampliables a 60 per acord entre les parts), i es compta, en general, des que el client rep les mercaderies o els serveis. Doncs bé, si…

Exclusió d’un soci

Exclusió d'un soci

Pot excloure de la societat a algun soci? Quan sorgeixen discrepàncies entre socis, és habitual que es plantegi la possibilitat d’expulsar algun d’ells de la societat. No obstant això, tingui en compte el següent: Només pot excloure a un soci d’una SL en alguns casos concrets. Per exemple, si a més de soci és administrador…

Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Conegui en detall una de les mesures estrella de la nova Llei d’Autònoms. La nova Llei d’Autònoms ja s’ha publicat. I una de les novetats més comentades és la possibilitat que tenen els autònoms de compatibilitzar l’exercici de la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió. A aquests efectes: Actualment es…

Eina “Facilita RGPD”

Eina "Facilita RGPD"

Nova eina gratuïta sobre protecció de dades. El proper 25 de maig de 2018 començarà a aplicar-se el nou reglament europeu sobre protecció de dades personals, que introdueix importants novetats en aquesta matèria. Per això, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha creat una eina ( “Facilita RGPD”) per ajudar les empreses que tracten…

Eleccions autonòmiques 21D i permisos laborals

Eleccions autonòmiques 21D i permisos laborals

Els treballadors amb contracte a temps parcial tindran permisos retribuïts reduïts en proporció a la jornada de treball que desenvolupin. L’empresa serà la responsable de la distribució del període en què els treballadors disposin del permís per anar a votar. Si coincideix entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores. Si coincideix entre…

Discrepàncies per temes fiscals

Discrepàncies per temes fiscals

Resoleu fàcilment davant el TEAR. En ocasions es plantegen discrepàncies amb clients o proveïdors per temes fiscals: que si el meu assessor diu que aquesta factura no és correcta, que si em tenies d’aplicar l’IVA al 10% i m’ho apliques al 21%, que si en aquest pagament no hauries d’aplicar retenció … El problema és…

Menu