Actualitat

Bestretes i préstecs al personal

Bestretes i préstecs al personal

En alguns casos pot exigir interessos i en altres no. Recordeu que les bestretes es refereixen a quantitats ja meritades i encara no cobrades (els dies treballats del mes en curs, o la part de paga extra ja meritada), i que s’han de retornar en el moment en què la quantitat anticipada s’hauria d’haver cobrat….

Incorporació de becaris

Incorporació de becaris

Una bona alternativa per seleccionar futurs empleats. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris a través d’acords amb els centres educatius. No estarà obligat a pagar-los res (tot i que és habitual fer-ho, en el cas haurà de cotitzar per ells, però es pot aplicar una bonificació del 100%). A més dels…

Canvis en la jubilació parcial

Canvis en la jubilació parcial

S’afavoreix als treballadors que realitzen esforç físic. L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. No obstant això, i pel que fa a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre de 2022 a determinats supòsits. En concret, es permetrà accedir a…

Immobles de titularitat compartida

Immobles de titularitat compartida

Dissoldre el condomini sortirà més barat. Quan diverses persones són propietàries d’un immoble (per exemple, quatre germans que hereten una casa i que, per tant, són propietaris d’un 25% cadascun), és habitual que una d’elles vulgui adquirir als restants la seva part. Per això sol signar una dissolució de condomini, en la qual el propietari…

Que li canviïn els tiquets

Que li canviïn els tiquets

Amb això aconseguirà deduir l’IVA suportat. Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentades amb tiquets (restauració, peatges, aparcaments) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. No obstant això, transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, adreceu-vos al proveïdor corresponent i demaneu que li canviï…

Regularització de saldos

Regularització de saldos

Com regularitzar saldos de deutors o de creditors arrossegats durant diversos anys? En ocasions, les empreses arrosseguen saldos de comptes a pagar des de fa anys (per exemple, perquè hi va haver una incidència amb un proveïdor i aquest va deixar de reclamar una factura, però sense comunicar expressament que renunciava al seu cobrament). Si…

La reserva d’anivellament

La reserva d'anivellament

Les pimes poden reduir en un 10% la base imposable del seu Impost sobre Societats. Les empreses de reduïda dimensió poden aplicar més incentius fiscals que la resta d’empreses. Un d’ells és la reserva d’anivellament: complint certs requisits, poden reduir en un 10% la base imposable positiva de l’Impost sobre Societats. Aquesta reducció s’ha de…

Demani les bonificacions de l’IAE

Demani les bonificacions de l'IAE

En general, ha de fer-ho durant el present mes de gener. Si la seva empresa tributa per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), verifiqui en les ordenances fiscals del seu municipi si té dret a alguna bonificació. Molts ajuntaments estableixen bonificacions pregades (que han de ser sol·licitades), el termini de sol·licitud per a la seva aplicació…

Informació durant el mes de gener

Informació durant el mes de gener

Recordeu que no només ha de presentar resums anuals… Durant el mes de gener solen presentar-se els resums anuals en matèria d’IVA i retencions. No obstant, segons quines operacions s’hagin realitzat durant l’any, també s’han de presentar algunes declaracions informatives. Per exemple: El model 165, que han de presentar les empreses de nova creació en…

Reconeixement de deute

Reconeixement de deute

Millor si es fa en escriptura. Si un client que li deu unes factures li proposa pactar un calendari de pagaments i vostè accepta, és aconsellable que signin un reconeixement de deute en què reconegui que li deu aquesta quantitat. Així, el seu deutor tindrà poques opcions d’oposar-se al pagament si al final ha de…

Menu