Actualitat

Millores en els xecs restaurant

Millores en els xecs restaurant

A partir de 2018, el límit dels xecs restaurant s’amplia a 11 euros. A partir d’aquest any, l’import màxim dels xecs restaurant que la seva empresa pot lliurar als seus treballadors sense que aquests hagin de tributar en el seu IRPF ha augmentat fins als 11 euros (fins al 2017 la quantia exempta d’IRPF era…

Inspecció de les bonificacions

Inspecció de les bonificacions

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius. El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es…

Un delegat de protecció de dades?

Un delegat de protecció de dades?

Comprovi si la seva empresa ha de tenir un delegat. El proper mes de maig començarà a aplicar-se una nova normativa en matèria de protecció de dades personals. I una de les novetats introduïdes per aquesta normativa és que algunes empreses han de tenir un delegat de protecció de dades: Aquest delegat podrà ser un…

Com puc reclamar?

Com puc reclamar?

Quan els deutors intenten eludir el pagament dels seus deutes… Segurament haurà sentit casos de deutors que utilitzen alguna d’aquestes estratagemes per no pagar als seus creditors: De vegades, el que fan és desprendre dels seus béns i els posen a nom de tercers de la seva confiança (per exemple, d’un familiar). O també és…

Augment de base i major pensió

Augment de base i major pensió

Si és autònom, potser li interessi pujar la seva base de cotització. Si vostè és autònom, sàpiga que les condicions d’accés a la jubilació són similars a les del Règim General. Per exemple: L’edat de jubilació augmenta cada any fins al 2027, moment en què aquesta edat serà de 67 anys. Això no obstant, si…

Responsabilitat per subcontractar

Responsabilitat per subcontractar

Si subcontracta algun servei, eviti riscos. Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat principal, sigui cautelós. Sàpiga que en certs casos pot arribar a respondre de part de les obligacions tributàries de les empreses o empresaris als quals subcontracti. Per evitar aquesta responsabilitat, sol·liciti a aquests proveïdors de serveis un certificat emès…

En tancar els comptes, periodifiqui

En tancar els comptes, periodifiqui

No oblidi periodificar les despeses i ingressos en tancar els comptes. En tancar els comptes de l’exercici, recordeu que els ingressos i despeses han de computar en l’exercici en què es produeixen (de meritació), amb independència de les dates de cobrament o pagament. Si en la seva empresa porten la comptabilitat correctament, aquesta regla es…

I si va oblidar una factura?

I si va oblidar una factura?

Vegi què fer si oblida una factura en les seves declaracions d’IVA. Si un cop presentada la declaració d’IVA i un cop finalitzat el termini per declarar s’adona que ha deixat d’incloure alguna factura, vegi com actuar: Rebuda. Si es tracta d’una factura rebuda, inclogui l’IVA suportat en alguna de les declaracions següents (el termini…

Model 145, al gener

Model 145, al gener

Al gener, lliuri un model 145 als seus treballadors. En contractar als seus treballadors, la seva empresa va fer signar una comunicació (el model 145) on aquests li van informar de la seva situació personal i familiar, per així calcular la seva retenció. Tanmateix, recordeu que el tipus de retenció ha de modificar-se si es…

Pot reclamar interessos

Pot reclamar interessos

Si un client li paga fora de termini, pot reclamar-li interessos de demora. El termini màxim de pagament en les relacions comercials entre empreses és de 30 dies naturals (ampliables a 60 per acord entre les parts), i es compta, en general, des que el client rep les mercaderies o els serveis. Doncs bé, si…

Menu