Actualitat

Registre de jornada

Registre de jornada

Una recent sentència contradiu la Inspecció de Treball. Fins ara la Inspecció de Treball considerava que les empreses havien de portar un registre de jornada de tots els empleats, amb independència que fessin o no hores extres i que el seu contracte fos a temps complet o a temps parcial. No obstant això, una recent…

Un impost de sortida

Un impost de sortida

Un impost de sortida (Exit tax) consisteix en sentit estricte: gravar les plusvàlues latents quan es canvia la residència. Es tracta d’una imposició immediata, com a conseqüència del trasllat de residència a un altre Estat, de rendes ja meritades però pendents d’imputar. En l’ordenament jurídic espanyol amb la llei 26/2014 de 27 de novembre es…

Control de marques

Control de marques

Si registra una marca, faci un seguiment continuat. Moltes empreses registren una marca i després s’obliden de fer un seguiment, pensant que ja està protegit. Però això no sempre és així: De vegades es registra la marca però no el logotip que porta associat (perquè, per exemple, aquest logotip s’ha desenvolupat més tard). També passa…

Baixa sinistralitat: incentius

Baixa sinistralitat: incentius

Si ha adoptat mesures preventives, demani el seu incentiu. Les empreses amb un baix índex de sinistralitat i que han adoptat mesures preventives poden sol·licitar un incentiu per baixa sinistralitat. A aquests efectes, no han d’haver superat els índexs de sinistralitat que s’hagin publicat per al seu sector concret d’activitat. En general, l’incentiu és aplicable…

Conveniència del ‘leasing’

Conveniència del 'leasing'

En ocasions el ‘leasing’ no és la millor opció fiscal. Adquirir els actius mitjançant leasing pot ser molt interessant, ja que en aquests casos hi ha un règim especial que permet amortitzar més ràpidament (a efectes fiscals): Cada any pot deduir com a despesa, a més dels interessos, la devolució del capital del leasing, amb…

El termini es pot ampliar

El termini es pot ampliar

Amplieu el termini per atendre requeriments. Si rep un requeriment d’Hisenda en què aquesta li exigeix ​​que presenti una documentació en un termini determinat i pensa que no li pot ser possible, sàpiga que pot sol·licitar una pròrroga de fins a la meitat dels dies concedits inicialment. La pròrroga es concedeix automàticament, llevat que Hisenda…

Revisi el “Renda WEB”

Revisi el "Renda WEB"

En fer la declaració de l’IRPF, verifiqui les dades incorporades a “Renda WEB”. En matèria d’immobles sol haver petites incidències que convé corregir per pagar la quantitat justa a Hisenda. Imputació de rendes Compartida. Un dels llocs on solen aparèixer errors és en la imputació de rendes immobiliàries (les rendes “presumptes” que es declaren per…

Campanya d’Hisenda sobre l’IVA

Campanya d'Hisenda sobre l'IVA

No s’alarmi si rep una notificació d’Hisenda. Hisenda està duent a terme una campanya en què compara els imports declarats en l’IVA amb el volum anual d’entrades i sortides de fons dels comptes bancaris (des del 2016 els bancs faciliten aquesta informació a Hisenda). Si Hisenda detecta discrepàncies, envia una carta a l’empresa afectada en…

Devolució de clàusules sòl

Devolució de clàusules sòl

La recuperació dels interessos pot tributar en l’IRPF. Si va signar una hipoteca amb clàusula sòl i l’any passat el banc li va tornar els interessos satisfets en excés, sàpiga que el seu IRPF pot quedar afectat: Si va destinar els diners a adquirir un immoble per a ús particular (habitatge habitual o segona residència),…

Protecció de dades: canvis a la vista

Protecció de dades: canvis a la vista

Avancis a alguns canvis previstos per 2018. La normativa de protecció de dades canviarà a partir de maig del 2018. No obstant això, alguns dels canvis previstos ja poden començar a aplicar-se ara: S’amplia la informació que s’ha de donar als afectats. Per exemple: s’ha d’indicar el termini durant el qual es conservaran les dades,…

Menu