Actualitat

Recàrrecs que no procedeixen

Recàrrecs que no procedeixen

Els recàrrecs per extemporaneïtat no són automàtics. Si la seva empresa presenta una autoliquidació o un complementària fora de termini, Hisenda li exigirà un recàrrec d’entre el 5% i el 20%, segons el retard que s’hagi produït. A la pràctica, Hisenda actua de forma automàtica i exigeix ​​aquests recàrrecs sempre que es produeix un retard….

Comptabilització d’un ‘rènting’

Comptabilització d'un 'rènting'

Els ‘rènting’ no sempre es comptabilitzen com un lloguer. Quan una empresa lloga un bé, el normal és que comptabilitzi les quotes satisfetes com a despesa i que les hi dedueixi en l’Impost sobre Societats. No obstant això, de vegades aquesta forma d’actuar no és correcta: Si el bé llogat no patirà una pèrdua de…

Donació de participacions

Donació de participacions

La donació d’empreses després de complir els 65 anys té incentius fiscals. Quan el soci d’una empresa està a punt de complir els 65 anys i vol jubilar-se, és habitual que es plantegi donar les seves participacions a un familiar (els seus fills, per exemple). Doncs bé, recordeu que, complint certs requisits, les donacions efectuades…

Operacions a terminis

Operacions a terminis

Les clàusules del contracte són importants. Si la seva empresa ven algun actiu amb preu ajornat i entre la data de l’operació i l’últim venciment transcorre més d’un any, podrà tributar també “a terminis”, imputant cada any la part proporcional de benefici que correspongui als cobraments efectuats. Doncs bé, si l’operació de venda porta IVA,…

Contractació de familiars de l’autònom

Contractació de familiars de l'autònom

Està previst que s’implanti una bonificació durant dotze mesos. La reforma de la llei d’autònoms, que entrarà en vigor pròximament, millorarà els incentius per a les persones que iniciïn una activitat per compte propi. Per exemple, ampliarà la tarifa plana de 50 euros als dotze primers mesos de cotització (fins ara la tarifa plana de…

Transmissió patrimoni empresarial no subjecte a IVA

Transmissió patrimoni empresarial no subjecte a IVA

XAVIER SARRI SOLÉ La transmissió del patrimoni empresarial està regulada en la Directiva 2006/112 / CE art. 19 i en la Llei de l’IVA article 7. 1r. No estan subjectes a l’IVA les operacions que s’indiquen a continuació realitzades en les condicions que s’assenyalen. Transmissions del patrimoni empresarial (Llei de l’IVA art 7. 1r) “No…

Ciberatac: ¿com actuar?

Ciberatac: ¿com actuar?

Vegi què fer si la seva empresa pateix un ciberatac. Si la seva empresa pateix un ciberatac i això li impedeix presentar una autoliquidació tributària, acudeixi a la policia a interposar la corresponent denúncia. A partir d’aquí: Presenti un escrit davant d’Hisenda al·legant que, com a conseqüència del ciberatac, ha perdut la informació necessària per…

Novetats per a autònoms en 2018

Novetats per a autònoms en 2018

Està previst que a partir de 2018 s’introdueixin canvis en la tributació en IRPF dels empresaris individuals.

Si és empresari persona física…

Si és empresari persona física...

…Pot amortitzar els seus actius com les PIMES. Si vostè desenvolupa una activitat econòmica com a persona física i tributa en l’IRPF en estimació directa simplificada (perquè la seva xifra de negocis no supera els 600.000 euros), pot amortitzar els seus actius segons la taula d’amortització simplificada aplicable en aquests casos. Doncs bé, no actuï…

No cal escriptura

No cal escriptura

Nomenament d’un administrador sense escriptura. Normalment, quan es nomena a un nou administrador o es renova el càrrec de l’administrador de la societat, s’atorga una escriptura que s’inscriu a continuació en el Registre Mercantil. No obstant això, sàpiga que es pot inscriure en el Registre el nomenament o renovació d’un administrador sense necessitat d’escriptura, estalviant-se…

Menu