Actualitat

Deducció per lloguer i nou contracte

Deducció per lloguer i nou contracte

Signar un nou contracte no impedeix aplicar la deducció per lloguer. Si vostè és propietari d’un habitatge que té llogat amb un contracte formalitzat abans de 2015 i el seu inquilí obté uns ingressos ajustats, és molt possible que aquest gaudeixi d’una deducció en el seu IRPF, que pot ser de fins al 10,05% dels…

Grups d’empreses i IAE

Grups d'empreses i IAE

Després dels últims canvis, és possible que no hagi de seguir pagant IAE. Recordeu que les empreses en què la xifra de negocis és inferior a un milió d’euros, no han de tributar per IAE. Això sí: en cas que formin part d’un grup d’empreses, el límit s’ha de calcular tenint en compte la xifra…

Comproveu si ha de presentar Intrastat

Comproveu si ha de presentar Intrastat

Si realitza operacions amb la UE, verifiqui les seves obligacions. Si la seva empresa realitza lliuraments o adquisicions de béns o serveis amb clients i proveïdors d’altres països de la UE, ha de presentar la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349). Però en molts casos les obligacions d’informació no acaben aquí. Si el volum dels…

Indiqueu el titular real

Indiqueu el titular real

Aquesta menció és obligatòria en els comptes anuals. En dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil, enguany s’ha d’emplenar el formulari “Declaració d’identificació del titular real”, en el qual s’informa de la identitat de la persona o persones que posseeixen el control efectiu de la societat. A aquests efectes: Cal indicar les persones físiques que…

Aprovació de comptes

Aprovació de comptes

Si preveu problemes amb algun soci, vegi quins temes ha de controlar. En els propers mesos, les empreses celebraran la junta d’aprovació de comptes de 2017. I si hi ha discrepàncies amb algun soci, aquest aprofitarà qualsevol error per criticar la gestió dels administradors, o per a impugnar els acords que s’adoptin. Per tant, convé…

Càlcul correcte de les pagues extres

Càlcul correcte de les pagues extres

Algunes situacions produïdes durant l’any incideixen en l’import de l’extra… Alguns programes de nòmines calculen la paga extra segons el salari del treballador en el moment del seu abonament. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes pagues es meriten dia a dia, i que durant el període de meritació podria haver-se modificat l’esmentat…

Si s’implanta la jornada intensiva…

Si s'implanta la jornada intensiva...

Si implanta aquesta jornada per primer cop, sigui cautelós. Alguns convenis no preveuen la jornada intensiva a l’estiu, però moltes empreses es plantegen implantar-la davant la baixada de treball durant aquest període. Doncs bé, si està considerant una mesura d’aquest tipus, li interessa fixar per escrit els termes de gaudi i arribar a un acord…

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua municipal es reduirà. Si va a vendre un immoble, tingui en compte les següents regles relatives a la plusvàlua municipal: Des del 15 de juny de 2017, les vendes en les que el valor de transmissió del terreny sigui inferior al valor d’adquisició ja no hauran de tributar per aquest impost. D’altra banda,…

Quan respon l’administrador?

Quan respon l'administrador?

Vegi en quins casos Hisenda pot demanar-li responsabilitats. Com a administrador d’una SA o d’una SL, vostè pot arribar a respondre davant Hisenda dels deutes fiscals de la societat. Però no s’espanti: això només passa en casos molt concrets, i sempre que l’empresa hagi comès una infracció tributària: Hisenda pot considerar-lo responsable solidari -és a…

Formació interna

Formació interna

Recordeu que també és bonificable. Les empreses amb empleats disposen d’un saldo per gastar en formació de la seva plantilla. El dit saldo -denominat “crèdit per a la formació” – es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional durant l’any anterior (percentatge que varia segons la mida de l’empresa). A la…

Menu