Actualitat

Deteriorament per factures o crèdits impagats

Són deduïbles si la seva empresa té alguna factura impagada i han transcorregut més de sis mesos des del seu venciment, o si ha reclamat per via judicial, arbitral o notarial contra el deutor, també si aquest entra en concurs. Podrà deduir-se en el seu Impost sobre Societats la corresponent despesa per deteriorament de crèdits…

Sobre el “fluxe de finançament”

Sobre el "fluxe de finançament"

  D’ara endavant, els bancs hauràn de preavisar les empreses (incloent autònoms) de que no s’estendrà al “fluxe de finançament”, o que el reduiràn un 35% o més. Aquesta notificació serà de tres mesos d’antelació a la vencimiento. Per a aquest propòsit, ”fluxe de finançament” és el conjunt de productes de finançament que l’empresa ha contractat (Pòlissa…

Novetats per Entitats sense ànim de lucre

A partir de l’u de gener de 2015, entra en vigor la Llei 27/2014 de la anomenada Reforma Fiscal, incrementat les obligacions fiscals, comptables i d’informació de les entitats sense ànim de lucre (Clubs esportius, Associacions, AMPA, …). En fiscalitat, s’estableix l’obligació de presentar l’ Impost de Societats a les entitats amb un volum d’operacions…

“Venimos a verle”. Edició Març-Abril, 2015

“Venimos a verle”. Edició Març-Abril, Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Març-Abril. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

“Venimos a verle”, dossier informatiu

“Venimos a verle”. Edició Gener-Febrer Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Gener-Febrer. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

Venim a veure’l. Dossier informatiu

“Venimos a verle”. Edició Setembre-Octubre Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Setembre-Octubre. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

Contracta amb l’Administració?

Contracta amb l’Administració? En aquests casos la factura electrònica será obligatòria en 2015. A partir del 15 de gener de 2015, les societats que contractin amb les administracions públiques hauràn d’emetre factures electròniques. Les administracions que així ho decideixin podran eximir d’aquesta obligació les factures de menor import, però en cap cas quedaràn eximides les…

Menu