Actualitat

Baixa sinistralitat: incentius

Baixa sinistralitat: incentius

Si ha adoptat mesures preventives, demani el seu incentiu. Les empreses amb un baix índex de sinistralitat i que han adoptat mesures preventives poden sol·licitar un incentiu per baixa sinistralitat. A aquests efectes, no han d’haver superat els índexs de sinistralitat que s’hagin publicat per al seu sector concret d’activitat. En general, l’incentiu és aplicable…

Conveniència del ‘leasing’

Conveniència del 'leasing'

En ocasions el ‘leasing’ no és la millor opció fiscal. Adquirir els actius mitjançant leasing pot ser molt interessant, ja que en aquests casos hi ha un règim especial que permet amortitzar més ràpidament (a efectes fiscals): Cada any pot deduir com a despesa, a més dels interessos, la devolució del capital del leasing, amb…

El termini es pot ampliar

El termini es pot ampliar

Amplieu el termini per atendre requeriments. Si rep un requeriment d’Hisenda en què aquesta li exigeix ​​que presenti una documentació en un termini determinat i pensa que no li pot ser possible, sàpiga que pot sol·licitar una pròrroga de fins a la meitat dels dies concedits inicialment. La pròrroga es concedeix automàticament, llevat que Hisenda…

Revisi el “Renda WEB”

Revisi el "Renda WEB"

En fer la declaració de l’IRPF, verifiqui les dades incorporades a “Renda WEB”. En matèria d’immobles sol haver petites incidències que convé corregir per pagar la quantitat justa a Hisenda. Imputació de rendes Compartida. Un dels llocs on solen aparèixer errors és en la imputació de rendes immobiliàries (les rendes “presumptes” que es declaren per…

Campanya d’Hisenda sobre l’IVA

Campanya d'Hisenda sobre l'IVA

No s’alarmi si rep una notificació d’Hisenda. Hisenda està duent a terme una campanya en què compara els imports declarats en l’IVA amb el volum anual d’entrades i sortides de fons dels comptes bancaris (des del 2016 els bancs faciliten aquesta informació a Hisenda). Si Hisenda detecta discrepàncies, envia una carta a l’empresa afectada en…

Devolució de clàusules sòl

Devolució de clàusules sòl

La recuperació dels interessos pot tributar en l’IRPF. Si va signar una hipoteca amb clàusula sòl i l’any passat el banc li va tornar els interessos satisfets en excés, sàpiga que el seu IRPF pot quedar afectat: Si va destinar els diners a adquirir un immoble per a ús particular (habitatge habitual o segona residència),…

Protecció de dades: canvis a la vista

Protecció de dades: canvis a la vista

Avancis a alguns canvis previstos per 2018. La normativa de protecció de dades canviarà a partir de maig del 2018. No obstant això, alguns dels canvis previstos ja poden començar a aplicar-se ara: S’amplia la informació que s’ha de donar als afectats. Per exemple: s’ha d’indicar el termini durant el qual es conservaran les dades,…

Paternitat de quatre setmanes

Paternitat de quatre setmanes

S’ha ampliat la durada del permís. Si algun dels seus treballadors té un fill, la llei li permet exercir els següents drets: Després del naixement, tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de dos dies naturals (tot i que el conveni col·lectiu pot fixar una durada superior).En tractar-se d’un permís retribuït, els costos salarials d’aquests…

Jubilació el 2017

Jubilació el 2017

Si algun empleat es vol jubilar el 2017, a quina edat podrà fer-ho? L’edat de jubilació va augmentant cada any de manera gradual fins a l’any 2027, moment en què la jubilació serà possible als 67 anys (o als 65 si en aquest moment el treballador acredita 38 anys i sis mesos cotitzats). Així doncs,…

Obres i tipus reduït

Obres i tipus reduït

Algunes obres en habitatges porten un IVA del 10%. Si vol realitzar obres en el seu habitatge, recordeu que en determinats casos pot exigir al contractista que li repercuteixi un IVA del 10%, en lloc del 21%, la qual cosa li permetrà suportar un menor cost. Això és possible en les següents obres: Obres menors…

Menu