Amortitzacions: algunes regles

Post 5 of 402

La normativa és flexible en matèria d’amortitzacions

Les empreses poden deduir cada any una despesa en concepte d’amortització dels seus actius. I la normativa comptable dóna certa flexibilitat a l’hora de calcular l’amortització.

ebs

 

  • Exemple 1. En els immobles, no és obligatori amortitzar la edificació segons la proporció de valor que es derivi del cadastre. Si es justifica que el valor de l’edificació és superior, l’amortització serà més alta, reduint-se el Impost sobre Societats de l’exercici.
  • Exemple 2. Les taules d’amortització aprovades per Hisenda s’estableixen uns percentatges mínims i màxims d’amortització anual. I les empreses poden moure dins d’aquests percentatges d’un any a un altre; no estan obligades a seguir cada any amb el percentatge aplicat a l’inici.
  • Exemple 3. Alguns actius poden amortitzar de forma degressiva (per un import més alt els primers anys de vida útil i més sota els últims). Això permet anticipar la despesa i diferir el pagament de l’Impost sobre Societats, amb el consegüent estalvi financer.

REDUEIX EL IS
Existeixen altres regles en matèria d’amortització que poden ajudar a reduir el pagament de l’Impost sobre Societats. Els nostres professionals li assessoraran en aquesta matèria i optimitzaran el seu factura fiscal.

Font: Indicator

Menu