Arres penitencials

Post 79 of 281

Com tributen les arres penitencials?

En les compravendes d’immobles és habitual signar un contracte d’arres penitencials, de manera que el comprador lliura al venedor una suma com a garantia que la compravenda es realitzarà. Recordeu:

  • Si la venda de l’immoble tributa per IVA, per l’import de les arres també ha de repercutir dit impost.
  • En canvi, si la venda tributa per ITP, en formalitzar les arres no cal liquidar res (l’impost es liquida en el moment del lliurament de l’immoble pel total).

Estate agent shaking hands with customer after contract signatur

Si finalment la venda no es realitza, les arres es converteixen en una indemnització a càrrec de la part que ha incomplert (si qui incompleix és el comprador, les perd; si qui incompleix és el venedor, ha de retornar-les duplicades). I aquestes indemnitzacions també tenen conseqüències fiscals que convé conèixer.

IVA / ITP. Les arres penitencials porten IVA si la compravenda també tributa per aquest impost. Però si la compravenda tributa per ITP, no es liquida res en aquest moment, i l’impost se satisfà pel total en el moment del lliurament.

Abans de signar unes arres, contacteu-nos. Verificarem que tot està en ordre i l’assessorarem sobre com tributen.

Font: Indicator

Menu