Author archive: Ebs

Impagaments de clients estrangers

Impagaments de clients estrangers

Reclami de forma ràpida i barata deutes d’escassa quantia El “procediment europeu d’escassa quantia”, s’aplica en tots els estats de la UE (excepte Dinamarca). Permet reclamar deutes de fins a 5.000 euros quan el creditor i el deutor estan domiciliats en diferents estats de la UE, i per utilitzar-lo no és necessària la contractació d’un…

Temporalitat abusiva

Temporalitat abusiva

La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya La Inspecció de Treball vol evitar pràctiques abusives en matèria de contractació a temps parcial i temporal.   I, en aquest sentit: Ha iniciat l’enviament de comunicacions dissuasòries a les empreses que puguin estar incorrent en incompliments en les matèries indicades. Aquestes comunicacions adverteixen de la realització…

Càlcul de la jubilació

Càlcul de la jubilació

Hi ha utilitats per calcular la pensió de jubilació A la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social es troba disponible un programa d’autocàlcul de la pensió de jubilació, accessible a tots els usuaris (no cal disposar de certificat digital). El programa permet el càlcul de la majoria de les modalitats de…

Llibertat d’amortització

Llibertat d'amortització

Les inversions amb generació d’ocupació tenen incentius Si la seva empresa és de reduïda dimensió i ha adquirit actius nous, podrà acollir-se a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjana. Aquesta amortització lliure es realitza fora de la…

Mesures fiscals a tenir en compte abans de final de any per pagar menys IRPF

Mesures fiscals a tenir en compte abans de final de any per pagar menys IRPF

En l’aspecte familiar: Revisar les deduccions autonòmiques que es poden aplicar. Sol·licitar un possible certificat de discapacitat. Cobrar per endavant les deduccions familiars i per maternitat. Donar cada any a les mateixes entitats. En l’àmbit laboral: Demanar a l’empresa pagaments amb rendes exemptes. Deduir les possibles despeses laborals. Comunicar a l’empresa una nova situació personal….

Consolidació fiscal

Consolidació fiscal

Si té diverses empreses, el règim de consolidació fiscal li surt a compte Mitjançant aquest règim, les empreses d’un mateix grup tributen com si es tractés d’una sola. D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de forma immediata: Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis d’altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar que les societats que…

Devolució d’IRPF pendent

Devolució d'IRPF pendent

Si encara no ha rebut la devolució del seu IRPF Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució, termini que comença a comptar des de la fi del termini de presentació de l’IRPF (o des de la data de presentació si la declaració es va presentar amb posterioritat). En tot cas, pot comprovar…

Regularització de retencions

Regularització de retencions

En aquest trimestre la regularització de retencions s’ha de realitzar cada mes Quan les condicions d’un empleat canvien durant l’any i es modifica la retribució anual prevista, l’empresa està obligada a regularitzar el tipus de retenció aplicable. I també està obligada a fer-ho si canvien les seves circumstàncies personals (sempre que, en aquest cas, l’afectat…

Cotització dels empleats d’oficina

Cotització dels empleats d'oficina

Apliqui a més supòsits la cotització reduïda als empleats amb treballs d’oficina La cotització per contingències professionals depèn de l’activitat de l’empresa. No obstant això, els treballadors que realitzen determinats treballs previstos per la llei tenen una cotització específica, sigui quina sigui l’activitat de la seva empresa. Per exemple, el tipus aplicable al personal que…

Vacances i IT

Vacances i IT

Què passa si un empleat agafa la baixa en vacances? Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia abans de començar les…

Menu