Author archive: Ebs

A qui reclamar davant un impagat?

A qui reclamar davant un impagat?

De vegades es pot reclamar no només contra el deutor principal El primer responsable és el deutor principal. Si es tracta d’una persona física, en general respon amb tot el seu patrimoni present o futur (i tant el del negoci com el particular). Si es tracta d’una persona jurídica (una SA o un SL), només…

Termini per a sol·licitar concurs

Termini per a sol·licitar concurs

La sol·licitud pot demorar-se fins l’any 2021 Quan una empresa té problemes de liquiditat i deixa d’atendre les seves obligacions de pagament de forma general, els seus administradors queden obligats a sol·licitar davant el jutge la declaració de concurs de creditors. L’esmentada sol·licitud s’ha de fer en el termini de dos mesos des que els…

Vacances i baixa per IT

Vacances i baixa per IT

Què passa si la baixa per IT coincideix amb les vacances? Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia…

‘Holding’ i grups familiars

'Holding' i grups familiars

Exercici de funcions directives: a la ‘holding’ Quan es transmeten participacions d’una empresa familiar per herència o donació, és possible aplicar una reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions si es compleixen certs requisits. I un d’aquests requisits és que algun membre de la família exerceixi funcions de direcció en l’empresa i percebi…

Inspecció per videoconferència

Inspecció per videoconferència

S’ha habilitat aquesta possibilitat A partir d’ara les actuacions inspectores no només podran fer-se de manera presencial sinó també mitjançant videotrucada. A aquests efectes, el sistema digital a través de què es desenvolupin haurà permetre realitzar totes les actuacions: aportació de documents, al·legacions, signatura d’actes, etc. La utilització de videoconferència requereix la conformitat de ambdues…

Revisi els elements de l’IAE

 Revisi els elements de l'IAE

Comproveu si és possible reduir aquest impost Si en la seva empresa s’ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l’import a pagar per l’Impost d’Activitats Econòmiques (ha venut maquinària, ha canviat de local i ara ocupa una superfície més reduïda, etc.), pot comunicar-ho a Hisenda i reduir la quota d’aquest impost. A aquests efectes:…

Préstec en document privat

 Préstec en document privat

Tingueu en compte algunes cauteles perquè no es consideri una donació Quan un préstec es formalitza en document privat, és recomanable presentar-lo a l’oficina liquidadora de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP). això no suposa cap cost (els préstecs estan exempts d’aquest impost), i d’aquesta forma queda constància de la data en què es va formalitzar…

Subvencions i ajuts

Subvencions i ajuts

Convé conèixer les ajudes i subvencions existents Moltes administracions públiques (estatal, autonòmiques i municipals) tenen programes d’ajudes i subvencions per a les start-ups i per a les empreses en general: Hi ha un cercador general a http: //www.pap.minhap.gob. és / bdnstrans / GE / és / index. És possible, fins i tot, subscriure a un…

Informació sobre aranzels

Informació sobre aranzels

Sàpiga si les seves vendes a tercers països estan sotmeses a aranzel Si va a vendre els seus productes a països de fora de la UE, tingui en compte la possibilitat que quedin sotmesos a aranzels duaners. Recordeu que la base de dades “Market Access Database” (MADB) -gestionada per la Comissió Europea- informació sobre impostos,…

Actualització amb l’IPC negatiu

Actualització amb l'IPC negatiu

L’IPC negatiu també pot afectar l’actualització del preu dels contractes Molts contractes de llarga durada i amb pagaments periòdics estableixen que el preu es s’actualitzarà cada any segons la variació de l’IPC. Això és freqüent, per exemple, en els contractes de manteniment industrial, i més encara en els contractes d’arrendament de local. En aquests casos,…

Menu