Author archive: Ebs

Devolució d’IRPF pendent

Devolució d'IRPF pendent

Si encara no ha rebut la devolució del seu IRPF Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució, termini que comença a comptar des de la fi del termini de presentació de l’IRPF (o des de la data de presentació si la declaració es va presentar amb posterioritat). En tot cas, pot comprovar…

Regularització de retencions

Regularització de retencions

En aquest trimestre la regularització de retencions s’ha de realitzar cada mes Quan les condicions d’un empleat canvien durant l’any i es modifica la retribució anual prevista, l’empresa està obligada a regularitzar el tipus de retenció aplicable. I també està obligada a fer-ho si canvien les seves circumstàncies personals (sempre que, en aquest cas, l’afectat…

Cotització dels empleats d’oficina

Cotització dels empleats d'oficina

Apliqui a més supòsits la cotització reduïda als empleats amb treballs d’oficina La cotització per contingències professionals depèn de l’activitat de l’empresa. No obstant això, els treballadors que realitzen determinats treballs previstos per la llei tenen una cotització específica, sigui quina sigui l’activitat de la seva empresa. Per exemple, el tipus aplicable al personal que…

Vacances i IT

Vacances i IT

Què passa si un empleat agafa la baixa en vacances? Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia abans de començar les…

Càlcul d’indemnitzacions: eina

Càlcul d'indemnitzacions: eina

El Poder Judicial facilita una eina de càlcul El Consell General de l’Poder Judicial (CGPJ) té habilitada a la seva pàgina web, a disposició dels usuaris (empreses, assessors, treballadors …), una eina per facilitar el càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball. Per utilitzar aquesta eina només cal introduir tres dades: La…

Requeriments a particulars

Requeriments a particulars

No es “relaxi” si realitza operacions amb particulars Moltes empreses es “relaxen” a l’hora de declarar els seus ingressos quan aquests procedeixen d’operacions realitzades amb particulars. Doncs bé, Hisenda pot requerir dades amb transcendència tributària (propis o de tercers) tant a empreses com a particulars. I els requeriments d’informació a particulars són cada vegada més…

Gestió correcta de l’IAE

Gestió correcta de l'IAE

Si tributa per aquest impost, revisi les variacions dels elements tributaris Encara que moltes empreses no tributen per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (les persones físiques, o les empreses que facturen menys d’un milió d’euros), aquelles que ho fan han de satisfer cada any una quota que, en general, es calcula segons els elements tributaris de…

Revisi l’IBI

Revisi l'IBI

Comproveu si l’Ajuntament ho està calculant correctament Els ajuntaments no estan obligats a notificar cada any la liquidació de l’IBI (excepte la primera liquidació derivada de l’alta i alguns altres casos excepcionals). I això fa que moltes empreses i particulars no donin gaire importància a aquest impost (el paguen mitjançant domiciliació i es “obliden” fins…

Cessament d’activitat: em quedo el cotxe

Cessament d'activitat: em quedo el cotxe

Si se’l queda per a ús particular, te que liquidar IVA Quan un empresari individual cessa en la seva activitat -per exemple, perquè es jubila, o perquè tanca el negoci- és habitual que es quedi algun dels béns del negoci per al seu ús particular. El cas més habitual és el del vehicle. Doncs bé,…

Intercanvi de factures simplificades

Intercanvi de factures simplificades

Demani l’intercanvi d’aquestes factures per poder deduir l’IVA suportat Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentats amb factures simplificades (peatges, aparcaments …) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. I transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, si es troba en aquesta situació, adreceu-vos…

Menu