Avals davant Hisenda

Post 4 of 347

En alguns casos pot reduir el seu cost, o fins i tot recuperar

En general, la interposició d’un recurs contra una liquidació tributària no atura l’acció recaptadora d’Hisenda, llevat que se sol·liciti la suspensió i s’aportin garanties (en general, un aval bancari).

ebs

 

Doncs bé, recordeu que si el recurs és estimat podrà sol·licitar la devolució de el cost d’aquestes garanties:

  • El reemborsament arriba als costos de formalització, manteniment i cancel·lació.
  • En cas d’estimació parcial, també pot sol·licitar-se la devolució en la part proporcional que correspongui.

Un altre supòsit en què cal aportar garanties es dóna quan se sol·licita un ajornament del pagament d’un deute tributari i l’import ajornat excedeix de 30.000 euros. Doncs bé, si el pagament es fracciona en diversos venciments, aporti diversos avals parcials en lloc d’aportar un de sol, per poder recuperar-los a mesura que vagi efectuant pagaments, sense esperar a la liquidació final.

AJORNAMENT AMB AVAL

A l’aportar aval, la quantitat ajornada meritarà l’interès legal en lloc de l’interès de demora que s’exigeix quan s’aporten altres garanties.

Si ha d’interposar un recurs o sol·licitar un ajornament, l’informarem sobre els tràmits a seguir i les garanties que, si escau, haurà d’aportar.

Font: Indicator

Menu