Bestretes i préstecs al personal

Post 46 of 295

En alguns casos pot exigir interessos i en altres no.

Recordeu que les bestretes es refereixen a quantitats ja meritades i encara no cobrades (els dies treballats del mes en curs, o la part de paga extra ja meritada), i que s’han de retornar en el moment en què la quantitat anticipada s’hauria d’haver cobrat.

prestec treballador

Qualsevol altre lliurament que es separi d’aquest concepte (perquè excedeix de la quantitat ja meritada o perquè, sense excedir, es va a tornar més enllà de la data en què s’hagués cobrat) es considera un préstec.

Partint d’aquesta diferència entre una i altra figura, recordi com ha d’actuar la seva empresa:

  • Si un treballador sol·licita una bestreta dels dies treballats del mes en curs, l’empresa queda obligada a realitzar-lo i no podrà cobrar interessos.
  • En canvi, si la bestreta correspon a la paga extra ja meritada, no hi ha obligació de atorgar-lo, llevat que el conveni col·lectiu estableixi l’obligatorietat. Si el conveni estableix aquesta obligació, tampoc es poden exigir interessos (si es poden exigir, en canvi, si la concessió és voluntària.

Préstec i bestreta alhora
Si un empleat sol·licita un préstec a la seva empresa i aquesta ho concedeix, vegi si una part del que prestat pot considerar bestreta (pels imports i les condicions de devolució).
D’aquesta manera, si no cobra interessos, reduirà l’import que ha d’imputar al treballador com a retribució en espècie.

En els préstecs, en canvi, sí que podrà cobrar interessos. I si no els cobra -perquè no desitja fer-ho o perquè el conveni així ho establirà, el treballador estarà rebent una retribució en espècie per la diferència entre l’interès cobrat i l’interès legal del diner.

L’assessorem sobre l’obligatorietat o no de concedir bestretes o préstecs als treballadors i sobre les implicacions fiscals derivades dels interessos pactats.

Font: Indicator

Menu