Càlcul correcte de les pagues extres

Post 157 of 337

Algunes situacions produïdes durant l’any incideixen en l’import de l’extra…

Alguns programes de nòmines calculen la paga extra segons el salari del treballador en el moment del seu abonament. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes pagues es meriten dia a dia, i que durant el període de meritació podria haver-se modificat l’esmentat salari:

  • Per exemple, si a principis de 2018 s’han actualitzat les taules salarials del conveni i en la seva empresa l’extra d’estiu es merita de juliol a juny de l’any següent, res no impedeix que calculi la meitat de la paga segons el salari vigent durant 2017 i l’altra meitat segons el salari actualitzat des de gener de 2018.
  • També és habitual que els treballadors caiguin en situació d’IT durant l’any. Doncs bé, podrà descomptar de la seva extra la part proporcional que correspongui al temps que hagi durat aquesta situació (tret que el seu conveni l’obligui a complementar-la). Durant la baixa, el treballador cobra una prestació en funció de la seva base de cotització, i com aquesta inclou la prorrata de pagues, realment durant la IT ja les ha cobrat.

paga-extra

Tot i que les diferències seran mínimes, els estalvis poden ser importants si el nombre de treballadors és elevat.

També és possible que, en alguns casos, no interessi realitzar aquests petits ajustos (per evitar queixes i mantenir un bon clima laboral, per exemple). Però convé tenir-los quantificats i ponderar els pros i els contres derivats de la realització.

Ajustos en les pagues extres. Algunes situacions esdevingudes durant l’any incideixen en l’import de les extres. Per exemple: el canvi de taules salarials, una situació d’IT, el canvi d’un contracte de temps parcial a temps complet, o la vaga o absentisme injustificat.

Abans de calcular l’import de les pagues extres, tingui en compte algunes situacions esdevingudes durant l’any que poden incidir en la quantia. L’ajudarem a detectar-les i a quantificar possibles estalvis.

Font: Indicator

Menu