Càlcul de la jubilació

Post 15 of 347

Hi ha utilitats per calcular la pensió de jubilació

A la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social es troba disponible un programa d’autocàlcul de la pensió de jubilació, accessible a tots els usuaris (no cal disposar de certificat digital).

calcular jubilacion
El programa permet el càlcul de la majoria de les modalitats de jubilació. Només cal disposar de la vida laboral de treballador i de l’històric de bases de cotització, així com de la seva edat i de la data teòrica de jubilació.
Un dels avantatges d’aquest programa és que permet el càlcul de jubilacions a futur (amb estimacions d’IPC a efectes de determinar les bases i pensions mínimes i màximes).
Així mateix, al portal “La teva Seguretat Social” hi ha un simulador que incorpora les dades reals de la vida laboral. Per utilitzar aquesta aplicació l’usuari ha de disposar d’un certificat digital, o bé d’un nom d’usuari i una contrasenya que pot sol·licitar a la pròpia Seguretat Social.

MOLTES VARIABLES

Inicialment la Inspecció de treball adverteix sobre l’existència de possibles incompliments en matèria de contractació temporal.
Si l’empresa no regularitza la situació, pot iniciar una revisió.

La Seguretat Social facilita programes de càlcul per fer simulacions de la pensió de jubilació.

Font: Indicator

Menu