Category archive: Comptable

Comptes amb socis i administradors

Comptes amb socis i administradors

En tancar els comptes de la seva empresa comprovi el saldo d’aquest compte. En moltes societats els socis aporten fons per solucionar problemes puntuals de tresoreria, que es recullen en la comptabilitat dins del compte amb socis i administradors. No obstant, si la societat no pot retornar aquestes aportacions, és freqüent que aquest saldo es…

Amortització per torns

Amortització per torns

A la seva empresa hi treballen més de vuit hores diàries? En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen només durant un torn de treball. Per això, quan determinats actius s’estan utilitzant durant més d’un torn de treball, poden ser amortitzats de forma més ràpida mitjançant…

Millores en els xecs restaurant

Millores en els xecs restaurant

A partir de 2018, el límit dels xecs restaurant s’amplia a 11 euros. A partir d’aquest any, l’import màxim dels xecs restaurant que la seva empresa pot lliurar als seus treballadors sense que aquests hagin de tributar en el seu IRPF ha augmentat fins als 11 euros (fins al 2017 la quantia exempta d’IRPF era…

I si va oblidar una factura?

I si va oblidar una factura?

Vegi què fer si oblida una factura en les seves declaracions d’IVA. Si un cop presentada la declaració d’IVA i un cop finalitzat el termini per declarar s’adona que ha deixat d’incloure alguna factura, vegi com actuar: Rebuda. Si es tracta d’una factura rebuda, inclogui l’IVA suportat en alguna de les declaracions següents (el termini…

Comptabilització d’un ‘rènting’

Comptabilització d'un 'rènting'

Els ‘rènting’ no sempre es comptabilitzen com un lloguer. Quan una empresa lloga un bé, el normal és que comptabilitzi les quotes satisfetes com a despesa i que les hi dedueixi en l’Impost sobre Societats. No obstant això, de vegades aquesta forma d’actuar no és correcta: Si el bé llogat no patirà una pèrdua de…

Novetats per a autònoms en 2018

Novetats per a autònoms en 2018

Està previst que a partir de 2018 s’introdueixin canvis en la tributació en IRPF dels empresaris individuals.

El termini es pot ampliar

El termini es pot ampliar

Amplieu el termini per atendre requeriments. Si rep un requeriment d’Hisenda en què aquesta li exigeix ​​que presenti una documentació en un termini determinat i pensa que no li pot ser possible, sàpiga que pot sol·licitar una pròrroga de fins a la meitat dels dies concedits inicialment. La pròrroga es concedeix automàticament, llevat que Hisenda…

Nous terminis d’enviament de factures

Nous terminis d'enviament de factures

Envieu les factures abans del dia 16 del mes següent. A partir de 2017 les factures s’han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l’operació. És a dir, a partir d’ara el termini màxim per expedir i remetre les factures és el mateix (fins 2016, les empreses disposaven d’un…

Traspassos entre fons d’inversió

Traspassos entre fons d'inversió

El traspàs entre fons d’inversió no tributa. Un dels avantatges dels fons d’inversió és que, en traspassar els diners d’un fons a un altre, l’inversor no ha de tributar en l’IRPF pels guanys que s’hagin acumulat (només ha de tributar per elles quan vengui definitivament les seves participacions, de manera que la seva tributació es…

Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones

Model 347 - Declaració Anual d'Operacions amb terceres persones

Recordar-vos que durant aquest mes de febrer s’ha de presentar el Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones. ESTAN OBLIGATS: Els empresaris i professionals que durant l’exercici hagin realitzat operacions, amb una mateixa persona o entitat, que en el seu conjunt superin l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs, o que tinguin cobraments en…

Menu