Category archive: Comptable

Comptabilització d’un ‘rènting’

Comptabilització d'un 'rènting'

Els ‘rènting’ no sempre es comptabilitzen com un lloguer. Quan una empresa lloga un bé, el normal és que comptabilitzi les quotes satisfetes com a despesa i que les hi dedueixi en l’Impost sobre Societats. No obstant això, de vegades aquesta forma d’actuar no és correcta: Si el bé llogat no patirà una pèrdua de…

Novetats per a autònoms en 2018

Novetats per a autònoms en 2018

Està previst que a partir de 2018 s’introdueixin canvis en la tributació en IRPF dels empresaris individuals.

El termini es pot ampliar

El termini es pot ampliar

Amplieu el termini per atendre requeriments. Si rep un requeriment d’Hisenda en què aquesta li exigeix ​​que presenti una documentació en un termini determinat i pensa que no li pot ser possible, sàpiga que pot sol·licitar una pròrroga de fins a la meitat dels dies concedits inicialment. La pròrroga es concedeix automàticament, llevat que Hisenda…

Nous terminis d’enviament de factures

Nous terminis d'enviament de factures

Envieu les factures abans del dia 16 del mes següent. A partir de 2017 les factures s’han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l’operació. És a dir, a partir d’ara el termini màxim per expedir i remetre les factures és el mateix (fins 2016, les empreses disposaven d’un…

Traspassos entre fons d’inversió

Traspassos entre fons d'inversió

El traspàs entre fons d’inversió no tributa. Un dels avantatges dels fons d’inversió és que, en traspassar els diners d’un fons a un altre, l’inversor no ha de tributar en l’IRPF pels guanys que s’hagin acumulat (només ha de tributar per elles quan vengui definitivament les seves participacions, de manera que la seva tributació es…

Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones

Model 347 - Declaració Anual d'Operacions amb terceres persones

Recordar-vos que durant aquest mes de febrer s’ha de presentar el Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones. ESTAN OBLIGATS: Els empresaris i professionals que durant l’exercici hagin realitzat operacions, amb una mateixa persona o entitat, que en el seu conjunt superin l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs, o que tinguin cobraments en…

Amortitzacions d’anys anteriors

Amortitzacions d'anys anteriors

Si ha oblidat computar alguna amortització en anys anteriors, dedueixi-la ara. Pot passar que en anys anteriors la seva empresa hagi deixat de comptabilitzar l’amortització d’alguns actius, o que els hagi amortitzat per sota dels coeficients mínims. En aquest cas, pot comptabilitzar ara l’amortització no computada i deduir-se en l’Impost sobre Societats? Doncs bé, la…

Només per via electrònica

Només per via electrònica

Comuniqui amb l’AEAT només per via electrònica. Des de fa ja uns anys, la seva societat està obligada a presentar totes les seves declaracions tributàries i a rebre les seves notificacions per via electrònica. Doncs bé, des del 2 d’octubre aquesta obligació s’ha estès també a totes les seves relacions amb les administracions públiques. Així…

Deteriorament per factures o crèdits impagats

Són deduïbles si la seva empresa té alguna factura impagada i han transcorregut més de sis mesos des del seu venciment, o si ha reclamat per via judicial, arbitral o notarial contra el deutor, també si aquest entra en concurs. Podrà deduir-se en el seu Impost sobre Societats la corresponent despesa per deteriorament de crèdits…

Novetats per Entitats sense ànim de lucre

A partir de l’u de gener de 2015, entra en vigor la Llei 27/2014 de la anomenada Reforma Fiscal, incrementat les obligacions fiscals, comptables i d’informació de les entitats sense ànim de lucre (Clubs esportius, Associacions, AMPA, …). En fiscalitat, s’estableix l’obligació de presentar l’ Impost de Societats a les entitats amb un volum d’operacions…

Menu