Category archive: Fiscal

Càlcul d’indemnitzacions: eina

Càlcul d'indemnitzacions: eina

El Poder Judicial facilita una eina de càlcul El Consell General de l’Poder Judicial (CGPJ) té habilitada a la seva pàgina web, a disposició dels usuaris (empreses, assessors, treballadors …), una eina per facilitar el càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball. Per utilitzar aquesta eina només cal introduir tres dades: La…

Requeriments a particulars

Requeriments a particulars

No es “relaxi” si realitza operacions amb particulars Moltes empreses es “relaxen” a l’hora de declarar els seus ingressos quan aquests procedeixen d’operacions realitzades amb particulars. Doncs bé, Hisenda pot requerir dades amb transcendència tributària (propis o de tercers) tant a empreses com a particulars. I els requeriments d’informació a particulars són cada vegada més…

Revisi l’IBI

Revisi l'IBI

Comproveu si l’Ajuntament ho està calculant correctament Els ajuntaments no estan obligats a notificar cada any la liquidació de l’IBI (excepte la primera liquidació derivada de l’alta i alguns altres casos excepcionals). I això fa que moltes empreses i particulars no donin gaire importància a aquest impost (el paguen mitjançant domiciliació i es “obliden” fins…

Cessament d’activitat: em quedo el cotxe

Cessament d'activitat: em quedo el cotxe

Si se’l queda per a ús particular, te que liquidar IVA Quan un empresari individual cessa en la seva activitat -per exemple, perquè es jubila, o perquè tanca el negoci- és habitual que es quedi algun dels béns del negoci per al seu ús particular. El cas més habitual és el del vehicle. Doncs bé,…

Intercanvi de factures simplificades

Intercanvi de factures simplificades

Demani l’intercanvi d’aquestes factures per poder deduir l’IVA suportat Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentats amb factures simplificades (peatges, aparcaments …) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. I transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, si es troba en aquesta situació, adreceu-vos…

¿Societat exprés? No correu tant …

¿Societat exprés? No correu tant ...

Constitueixi la seva SL amb els estatuts adaptats a les seves necessitats La normativa preveu la possibilitat de constituir una societat de forma accelerada, amb molt pocs tràmits (que poden ser realitzats de forma telemàtica pel mateix notari). Però aquestes societats “exprés” tenen uns estatuts estàndard. I en moltes ocasions és millor anar una mica…

Hipoteques i productes addicionals

Hipoteques i productes addicionals

Una nova norma incideix sobre els productes que el banc ofereix al costat de les hipoteques La nova llei prohibeix les vendes vinculades, és a dir, aquelles en què s’exigeix ​​al client acceptar un producte vinculat (per exemple, una assegurança) com a condició per poder obtenir la hipoteca. així: El banc pot exigir que el…

Protecció de dades: eina

Protecció de dades: eina

L’Administració li ajuda a complir amb la normativa L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat al seu web una nova versió de l’eina gratuïta “Facilita RGPD”, destinada a empreses i professionals que tractin dades personals d’escàs risc. Contestant un qüestionari en línia (que es resol en uns 20 minuts), aquesta eina genera un fitxer…

Criteri de la Inspecció sobre el registre de jornada

Criteri de la Inspecció sobre el registre de jornada

La Inspecció de Treball ha publicat el seu criteri en matèria de registre de jornada El document publicat per la Inspecció de Treball té per objecte fixar criteris per a la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en matèria de registre de jornada.   Vegi algunes de les qüestions que s’indiquen en aquest document:…

Reforma per llogar

 Reforma per llogar

Són deduïbles encara que es realitzin abans del lloguer De vegades, abans de posar en lloguer un immoble per primera vegada (després d’adquirir-per compravenda o herència, per exemple), cal condicionar-lo. Doncs bé: Aquestes despeses de conservació són deduïbles encara que es suportin abans de l’inici del lloguer. Iniciat el lloguer, poden deduir-se cada any fins…

Menu