Category archive: Fiscal

Impagaments de clients estrangers

Impagaments de clients estrangers

Reclami de forma ràpida i barata deutes d’escassa quantia El “procediment europeu d’escassa quantia”, s’aplica en tots els estats de la UE (excepte Dinamarca). Permet reclamar deutes de fins a 5.000 euros quan el creditor i el deutor estan domiciliats en diferents estats de la UE, i per utilitzar-lo no és necessària la contractació d’un…

Temporalitat abusiva

Temporalitat abusiva

La Inspecció de Treball ha iniciat una campanya La Inspecció de Treball vol evitar pràctiques abusives en matèria de contractació a temps parcial i temporal.   I, en aquest sentit: Ha iniciat l’enviament de comunicacions dissuasòries a les empreses que puguin estar incorrent en incompliments en les matèries indicades. Aquestes comunicacions adverteixen de la realització…

Càlcul de la jubilació

Càlcul de la jubilació

Hi ha utilitats per calcular la pensió de jubilació A la seu electrònica de la pàgina web de la Seguretat Social es troba disponible un programa d’autocàlcul de la pensió de jubilació, accessible a tots els usuaris (no cal disposar de certificat digital). El programa permet el càlcul de la majoria de les modalitats de…

Llibertat d’amortització

Llibertat d'amortització

Les inversions amb generació d’ocupació tenen incentius Si la seva empresa és de reduïda dimensió i ha adquirit actius nous, podrà acollir-se a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjana. Aquesta amortització lliure es realitza fora de la…

Mesures fiscals a tenir en compte abans de final de any per pagar menys IRPF

Mesures fiscals a tenir en compte abans de final de any per pagar menys IRPF

En l’aspecte familiar: Revisar les deduccions autonòmiques que es poden aplicar. Sol·licitar un possible certificat de discapacitat. Cobrar per endavant les deduccions familiars i per maternitat. Donar cada any a les mateixes entitats. En l’àmbit laboral: Demanar a l’empresa pagaments amb rendes exemptes. Deduir les possibles despeses laborals. Comunicar a l’empresa una nova situació personal….

Consolidació fiscal

Consolidació fiscal

Si té diverses empreses, el règim de consolidació fiscal li surt a compte Mitjançant aquest règim, les empreses d’un mateix grup tributen com si es tractés d’una sola. D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de forma immediata: Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis d’altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar que les societats que…

Càlcul d’indemnitzacions: eina

Càlcul d'indemnitzacions: eina

El Poder Judicial facilita una eina de càlcul El Consell General de l’Poder Judicial (CGPJ) té habilitada a la seva pàgina web, a disposició dels usuaris (empreses, assessors, treballadors …), una eina per facilitar el càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball. Per utilitzar aquesta eina només cal introduir tres dades: La…

Requeriments a particulars

Requeriments a particulars

No es “relaxi” si realitza operacions amb particulars Moltes empreses es “relaxen” a l’hora de declarar els seus ingressos quan aquests procedeixen d’operacions realitzades amb particulars. Doncs bé, Hisenda pot requerir dades amb transcendència tributària (propis o de tercers) tant a empreses com a particulars. I els requeriments d’informació a particulars són cada vegada més…

Revisi l’IBI

Revisi l'IBI

Comproveu si l’Ajuntament ho està calculant correctament Els ajuntaments no estan obligats a notificar cada any la liquidació de l’IBI (excepte la primera liquidació derivada de l’alta i alguns altres casos excepcionals). I això fa que moltes empreses i particulars no donin gaire importància a aquest impost (el paguen mitjançant domiciliació i es “obliden” fins…

Cessament d’activitat: em quedo el cotxe

Cessament d'activitat: em quedo el cotxe

Si se’l queda per a ús particular, te que liquidar IVA Quan un empresari individual cessa en la seva activitat -per exemple, perquè es jubila, o perquè tanca el negoci- és habitual que es quedi algun dels béns del negoci per al seu ús particular. El cas més habitual és el del vehicle. Doncs bé,…

Menu