Category archive: Fiscal

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua municipal es reduirà. Si va a vendre un immoble, tingui en compte les següents regles relatives a la plusvàlua municipal: Des del 15 de juny de 2017, les vendes en les que el valor de transmissió del terreny sigui inferior al valor d’adquisició ja no hauran de tributar per aquest impost. D’altra banda,…

Vendes per Internet a particulars

Vendes per Internet a particulars

Recordeu on ha de declarar l’IVA. Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, el que els permet accedir a clients que resideixen en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA….

Obriu la bústia en el moment adequat

Obriu la bústia en el moment adequat

Regles a seguir en rebre notificacions electròniques. Recordeu que les notificacions electròniques s’entenen rebudes en el moment en què la seva empresa accedeix al seu contingut. Si aquest accés no es produeix, s’entendran rebudes quan hagin transcorregut 10 dies des de la posada a disposició. Doncs bé, no obri la seva bústia electrònica en qualsevol…

Hisenda detecta els lloguers

Hisenda detecta els lloguers

Si no els declara, acabarà pagant una bona suma. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% en l’IRPF, de manera que només tributa el 40% restant. No obstant això, molts contribuents no els declaren, pensant que Hisenda no detectarà aquesta omissió. Doncs bé, Hisenda sol detectar aquesta “trampa”. En primer lloc,…

Declari correctament les vendes d’accions

Declari correctament les vendes d'accions

Calculi correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar en el seu IRPF. Si l’any passat va vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenti la seva declaració d’IRPF haurà de declarar en el seu IRPF un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició: Com a valor de transmissió,…

Informació sobre lloguers turístics

Informació sobre lloguers turístics

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda. Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat. Entre altres dades, les plataformes…

Inspecció de les bonificacions

Inspecció de les bonificacions

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius. El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es…

Responsabilitat per subcontractar

Responsabilitat per subcontractar

Si subcontracta algun servei, eviti riscos. Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat principal, sigui cautelós. Sàpiga que en certs casos pot arribar a respondre de part de les obligacions tributàries de les empreses o empresaris als quals subcontracti. Per evitar aquesta responsabilitat, sol·liciti a aquests proveïdors de serveis un certificat emès…

En tancar els comptes, periodifiqui

En tancar els comptes, periodifiqui

No oblidi periodificar les despeses i ingressos en tancar els comptes. En tancar els comptes de l’exercici, recordeu que els ingressos i despeses han de computar en l’exercici en què es produeixen (de meritació), amb independència de les dates de cobrament o pagament. Si en la seva empresa porten la comptabilitat correctament, aquesta regla es…

Model 145, al gener

Model 145, al gener

Al gener, lliuri un model 145 als seus treballadors. En contractar als seus treballadors, la seva empresa va fer signar una comunicació (el model 145) on aquests li van informar de la seva situació personal i familiar, per així calcular la seva retenció. Tanmateix, recordeu que el tipus de retenció ha de modificar-se si es…

Menu