Category archive: Fiscal

Declari correctament les vendes d’accions

Declari correctament les vendes d'accions

Calculi correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar en el seu IRPF. Si l’any passat va vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenti la seva declaració d’IRPF haurà de declarar en el seu IRPF un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició: Com a valor de transmissió,…

Informació sobre lloguers turístics

Informació sobre lloguers turístics

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda. Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat. Entre altres dades, les plataformes…

Inspecció de les bonificacions

Inspecció de les bonificacions

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius. El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es…

Responsabilitat per subcontractar

Responsabilitat per subcontractar

Si subcontracta algun servei, eviti riscos. Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat principal, sigui cautelós. Sàpiga que en certs casos pot arribar a respondre de part de les obligacions tributàries de les empreses o empresaris als quals subcontracti. Per evitar aquesta responsabilitat, sol·liciti a aquests proveïdors de serveis un certificat emès…

En tancar els comptes, periodifiqui

En tancar els comptes, periodifiqui

No oblidi periodificar les despeses i ingressos en tancar els comptes. En tancar els comptes de l’exercici, recordeu que els ingressos i despeses han de computar en l’exercici en què es produeixen (de meritació), amb independència de les dates de cobrament o pagament. Si en la seva empresa porten la comptabilitat correctament, aquesta regla es…

Model 145, al gener

Model 145, al gener

Al gener, lliuri un model 145 als seus treballadors. En contractar als seus treballadors, la seva empresa va fer signar una comunicació (el model 145) on aquests li van informar de la seva situació personal i familiar, per així calcular la seva retenció. Tanmateix, recordeu que el tipus de retenció ha de modificar-se si es…

Pot reclamar interessos

Pot reclamar interessos

Si un client li paga fora de termini, pot reclamar-li interessos de demora. El termini màxim de pagament en les relacions comercials entre empreses és de 30 dies naturals (ampliables a 60 per acord entre les parts), i es compta, en general, des que el client rep les mercaderies o els serveis. Doncs bé, si…

Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Conegui en detall una de les mesures estrella de la nova Llei d’Autònoms. La nova Llei d’Autònoms ja s’ha publicat. I una de les novetats més comentades és la possibilitat que tenen els autònoms de compatibilitzar l’exercici de la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió. A aquests efectes: Actualment es…

Discrepàncies per temes fiscals

Discrepàncies per temes fiscals

Resoleu fàcilment davant el TEAR. En ocasions es plantegen discrepàncies amb clients o proveïdors per temes fiscals: que si el meu assessor diu que aquesta factura no és correcta, que si em tenies d’aplicar l’IVA al 10% i m’ho apliques al 21%, que si en aquest pagament no hauries d’aplicar retenció … El problema és…

Impost sobre Construccions

Impost sobre Construccions

Verifiqueu que l’hi liquiden de forma correcta. Si va a realitzar obres en un immoble, és possible que l’Ajuntament li liquidi l’Impost sobre Construccions. Atès que l’esmentat impost pot ser de fins al 4% del “cost d’execució material” de l’obra, verifiqui: Que no li inclouen ni les taxes per sol·licitud de llicència ni l’IVA que…

Menu