Category archive: Fiscal

Falsos autònoms

Falsos autònoms

S’han endurit les sancions per contractar-los Si la seva empresa contracta un autònom i el treball realitzat compleix els requisits d’una relació laboral ordinària (les tasques es realitzen sota la seva direcció, vostè assumeix els riscos de l’activitat …), l’afectat serà considerat un “fals autònom”, i la Seguretat Social reclamarà les cotitzacions en el règim…

Societats inactives

Societats inactives

Hisenda ha iniciat un pla per revocar el NIF i tancar-los el registre. Hisenda ha detectat que les societats inactives constitueixen un col·lectiu de risc que vol controlar. Tanmateix, per fer-ho de forma eficaç primer de diferenciar les societats “de risc” d’aquelles que estan realment abandonades i haurien de ser donades de baixa, de manera…

Canvis en l’obligació de declarar

 Canvis en l'obligació de declarar

S’han modificat els límits per presentar la declaració de l’IRPF En general, quan la principal font d’ingressos d’una persona són les rendes del treball i aquestes no superen els 22.000 euros, no hi ha obligació de presentar IRPF. No obstant això, en certs casos aquest límit és més baix. Per exemple: Si es perceben rendiments…

Jubilació i pla de pensions

Jubilació i pla de pensions

Planificar correctament els cobraments pot reduir la factura de l’IRPF Les prestacions derivades d’un pla de pensions tributen en l’IRPF com a rendiments del treball. I les que siguin procedents d’aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 i es retirin en forma de capital gaudeixen d’una reducció del 40%. Doncs bé, escollir el…

Immobles de titularitat compartida

Immobles de titularitat compartida

Dissoldre el condomini sortirà més barat. Quan diverses persones són propietàries d’un immoble (per exemple, quatre germans que hereten una casa i que, per tant, són propietaris d’un 25% cadascun), és habitual que una d’elles vulgui adquirir als restants la seva part. Per això sol signar una dissolució de condomini, en la qual el propietari…

Que li canviïn els tiquets

Que li canviïn els tiquets

Amb això aconseguirà deduir l’IVA suportat. Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentades amb tiquets (restauració, peatges, aparcaments) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. No obstant això, transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, adreceu-vos al proveïdor corresponent i demaneu que li canviï…

Regularització de saldos

Regularització de saldos

Com regularitzar saldos de deutors o de creditors arrossegats durant diversos anys? En ocasions, les empreses arrosseguen saldos de comptes a pagar des de fa anys (per exemple, perquè hi va haver una incidència amb un proveïdor i aquest va deixar de reclamar una factura, però sense comunicar expressament que renunciava al seu cobrament). Si…

La reserva d’anivellament

La reserva d'anivellament

Les pimes poden reduir en un 10% la base imposable del seu Impost sobre Societats. Les empreses de reduïda dimensió poden aplicar més incentius fiscals que la resta d’empreses. Un d’ells és la reserva d’anivellament: complint certs requisits, poden reduir en un 10% la base imposable positiva de l’Impost sobre Societats. Aquesta reducció s’ha de…

Demani les bonificacions de l’IAE

Demani les bonificacions de l'IAE

En general, ha de fer-ho durant el present mes de gener. Si la seva empresa tributa per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), verifiqui en les ordenances fiscals del seu municipi si té dret a alguna bonificació. Molts ajuntaments estableixen bonificacions pregades (que han de ser sol·licitades), el termini de sol·licitud per a la seva aplicació…

Informació durant el mes de gener

Informació durant el mes de gener

Recordeu que no només ha de presentar resums anuals… Durant el mes de gener solen presentar-se els resums anuals en matèria d’IVA i retencions. No obstant, segons quines operacions s’hagin realitzat durant l’any, també s’han de presentar algunes declaracions informatives. Per exemple: El model 165, que han de presentar les empreses de nova creació en…

Menu