Category archive: Fiscal

Còmput de les vacances

Còmput de les vacances

Comproveu si es computen per dies hàbils o naturals En alguns casos el còmput de les vacances es realitza per dies laborables, mentre que en altres es computen per dies naturals, pel que poden sorgir dubtes sobre el dia de reincorporació.   Per exemple, vegi quan ha de reincorporar un treballador a què li resta…

Despeses d’hipoteca

Despeses d'hipoteca

El banc ha d’assumir el 100% de les despeses de gestoria En les hipoteques anteriors a el 16 de juny de 2019 era habitual que el consumidor pagués totes les despeses, ja que el banc incorporava una clàusula que l’obligava a fer-ho. No obstant això, els tribunals van dictaminar que aquestes clàusules eren nul·les, i…

Préstecs de socis

Préstecs de socis

Pot ser interessant capitalitzar Res impedeix que els socis d’una empresa realitzin préstecs a favor d’aquesta -per afrontar una falta de liquiditat puntual o per afrontar una inversió, per exemple-. Però posteriorment- i en la situació econòmica actual encara més- pot succeir que l’empresa tingui dificultats per tornar-los. En aquests casos el millor és que…

Premis de loteria

Premis de loteria

Estan subjectes a un tipus fix del 20% Els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, Comunitats Autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%. A aquests efectes, en el moment del pagament l’organisme pagador realitza una retenció per aquest percentatge. Des de l’any 2020…

Reinversió en habitatge habitual

Reinversió en habitatge habitual

S’ha flexibilitzat el criteri per gaudir d’aquest incentiu Si es ven l’habitatge habitual, el guany obtingut pot quedar exempta d’IRPF si es reinverteix l’import rebut en l’adquisició d’un nou habitatge habitual. En aquest sentit: Hisenda només considera com reinvertidas les quantitats efectivament desemborsades pel nou habitatge. per exemple, si part del preu del nou habitatge…

Llibertat d’amortització

Llibertat d'amortització

Si la seva empresa és una pime, és possible que pugui aplicar aquest incentiu fiscal Si la seva empresa és de reduïda dimensió i ha adquirit actius nous, podrà acollir a l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació. En concret, podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 euros d’inversió per cada treballador d’augment mitjana…

A qui reclamar davant un impagat?

A qui reclamar davant un impagat?

De vegades es pot reclamar no només contra el deutor principal El primer responsable és el deutor principal. Si es tracta d’una persona física, en general respon amb tot el seu patrimoni present o futur (i tant el del negoci com el particular). Si es tracta d’una persona jurídica (una SA o un SL), només…

Termini per a sol·licitar concurs

Termini per a sol·licitar concurs

La sol·licitud pot demorar-se fins l’any 2021 Quan una empresa té problemes de liquiditat i deixa d’atendre les seves obligacions de pagament de forma general, els seus administradors queden obligats a sol·licitar davant el jutge la declaració de concurs de creditors. L’esmentada sol·licitud s’ha de fer en el termini de dos mesos des que els…

‘Holding’ i grups familiars

'Holding' i grups familiars

Exercici de funcions directives: a la ‘holding’ Quan es transmeten participacions d’una empresa familiar per herència o donació, és possible aplicar una reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions si es compleixen certs requisits. I un d’aquests requisits és que algun membre de la família exerceixi funcions de direcció en l’empresa i percebi…

Inspecció per videoconferència

Inspecció per videoconferència

S’ha habilitat aquesta possibilitat A partir d’ara les actuacions inspectores no només podran fer-se de manera presencial sinó també mitjançant videotrucada. A aquests efectes, el sistema digital a través de què es desenvolupin haurà permetre realitzar totes les actuacions: aportació de documents, al·legacions, signatura d’actes, etc. La utilització de videoconferència requereix la conformitat de ambdues…

Menu