Category archive: Fiscal

Retard amb la devolució

Retard amb la devolució

Si Hisenda triga més de sis mesos, exigeixi interessos. Si vostè va presentar la seva declaració d’IRPF amb resultat a retornar i transcorreguts sis mesos des de la fi del termini per declarar (és a dir, des del 2 de juliol de 2018) Hisenda no emet ordre de pagament, tindrà dret a cobrar interessos de…

Cobrament anticipat de deduccions

Cobrament anticipat de deduccions

Algunes deduccions de l’IRPF poden cobrar-se anticipadament. Hi ha diverses deduccions que permeten reduir la quota a pagar en la declaració anual de l’IRPF. No obstant això, recordeu que alguna d’elles pot cobrar-se per anticipat, de manera mensual: Pot cobrar una bestreta de 100 euros mensuals si està a càrrec d’una família nombrosa (o 200…

Arres penitencials

Arres penitencials

Com tributen les arres penitencials? En les compravendes d’immobles és habitual signar un contracte d’arres penitencials, de manera que el comprador lliura al venedor una suma com a garantia que la compravenda es realitzarà. Recordeu: Si la venda de l’immoble tributa per IVA, per l’import de les arres també ha de repercutir dit impost. En…

Recàlcul de retencions

Recàlcul de retencions

Les retencions d’alguns empleats han disminuït. El passat mes de juliol es va modificar la llei i van augmentar les reduccions aplicables en l’IRPF als treballadors amb menor retribució. D’altra banda, s’han incrementat els rendiments del treball per sota dels quals les empreses no han de practicar retenció. Així, per exemple, si algun dels seus…

Més incentius per a inversors

Més incentius per a inversors

Augmenten les deduccions en l’IRPF per a inversors externs. Els inversors que aportin diners a empreses de tercers en forma de capital podran aplicar una major deducció en el seu IRPF. En concret: Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, la deducció passa a ser del 30% de la inversió realitzada, en lloc…

Deducció per lloguer i nou contracte

Deducció per lloguer i nou contracte

Signar un nou contracte no impedeix aplicar la deducció per lloguer. Si vostè és propietari d’un habitatge que té llogat amb un contracte formalitzat abans de 2015 i el seu inquilí obté uns ingressos ajustats, és molt possible que aquest gaudeixi d’una deducció en el seu IRPF, que pot ser de fins al 10,05% dels…

Grups d’empreses i IAE

Grups d'empreses i IAE

Després dels últims canvis, és possible que no hagi de seguir pagant IAE. Recordeu que les empreses en què la xifra de negocis és inferior a un milió d’euros, no han de tributar per IAE. Això sí: en cas que formin part d’un grup d’empreses, el límit s’ha de calcular tenint en compte la xifra…

Comproveu si ha de presentar Intrastat

Comproveu si ha de presentar Intrastat

Si realitza operacions amb la UE, verifiqui les seves obligacions. Si la seva empresa realitza lliuraments o adquisicions de béns o serveis amb clients i proveïdors d’altres països de la UE, ha de presentar la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349). Però en molts casos les obligacions d’informació no acaben aquí. Si el volum dels…

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua municipal es reduirà. Si va a vendre un immoble, tingui en compte les següents regles relatives a la plusvàlua municipal: Des del 15 de juny de 2017, les vendes en les que el valor de transmissió del terreny sigui inferior al valor d’adquisició ja no hauran de tributar per aquest impost. D’altra banda,…

Vendes per Internet a particulars

Vendes per Internet a particulars

Recordeu on ha de declarar l’IVA. Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, el que els permet accedir a clients que resideixen en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA….

Menu