Category archive: Fiscal

Immobles de titularitat compartida

Immobles de titularitat compartida

Dissoldre el condomini sortirà més barat. Quan diverses persones són propietàries d’un immoble (per exemple, quatre germans que hereten una casa i que, per tant, són propietaris d’un 25% cadascun), és habitual que una d’elles vulgui adquirir als restants la seva part. Per això sol signar una dissolució de condomini, en la qual el propietari…

Que li canviïn els tiquets

Que li canviïn els tiquets

Amb això aconseguirà deduir l’IVA suportat. Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentades amb tiquets (restauració, peatges, aparcaments) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. No obstant això, transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, adreceu-vos al proveïdor corresponent i demaneu que li canviï…

Regularització de saldos

Regularització de saldos

Com regularitzar saldos de deutors o de creditors arrossegats durant diversos anys? En ocasions, les empreses arrosseguen saldos de comptes a pagar des de fa anys (per exemple, perquè hi va haver una incidència amb un proveïdor i aquest va deixar de reclamar una factura, però sense comunicar expressament que renunciava al seu cobrament). Si…

La reserva d’anivellament

La reserva d'anivellament

Les pimes poden reduir en un 10% la base imposable del seu Impost sobre Societats. Les empreses de reduïda dimensió poden aplicar més incentius fiscals que la resta d’empreses. Un d’ells és la reserva d’anivellament: complint certs requisits, poden reduir en un 10% la base imposable positiva de l’Impost sobre Societats. Aquesta reducció s’ha de…

Demani les bonificacions de l’IAE

Demani les bonificacions de l'IAE

En general, ha de fer-ho durant el present mes de gener. Si la seva empresa tributa per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), verifiqui en les ordenances fiscals del seu municipi si té dret a alguna bonificació. Molts ajuntaments estableixen bonificacions pregades (que han de ser sol·licitades), el termini de sol·licitud per a la seva aplicació…

Informació durant el mes de gener

Informació durant el mes de gener

Recordeu que no només ha de presentar resums anuals… Durant el mes de gener solen presentar-se els resums anuals en matèria d’IVA i retencions. No obstant, segons quines operacions s’hagin realitzat durant l’any, també s’han de presentar algunes declaracions informatives. Per exemple: El model 165, que han de presentar les empreses de nova creació en…

Valoració del vehicle d’empresa

Valoració del vehicle d'empresa

Quan el vehicle s’utilitza per a fins empresarials i per a fins privats… Quan un vehicle d’empresa s’utilitza alhora per a fins empresarials i per a fins particulars de l’empleat, la retribució en espècie imputable al treballador es calcula només respecte a la part proporcional d’ús privat. Però a l’hora de calcular aquesta proporció, Hisenda…

Estalviï impostos en tancar els seus comptes

Estalviï impostos en tancar els seus comptes

Quan tanqui els seus comptes, no es deixi cap despesa per comptabilitzar. En tancar els comptes de l’exercici 2018 de la seva empresa, recordeu comptabilitzar totes aquelles despeses que li permetin reduir el resultat comptable i tributar menys quan presenti l’Impost sobre Societats: Amortitzacions. Comptabilitzi l’amortització de tots els seus actius i recordi que determinats actius…

Pagui menys en l’IRPF de 2018

Pagui menys en l'IRPF de 2018

Prengui mesures abans que acabi l’any per reduir la seva tributació. Ara que s’acosta el final de l’any, recordeu que encara pot prendre mesures que li permetin tributar menys en la declaració d’IRPF de 2018: Aporti diners al seu pla de pensions. Les quantitats que aporti (fins a 8.000 euros anuals) es restaran de la…

Novetats en el “Tax Free”

Novetats en el "Tax Free"

Vegeu els canvis en la devolució d’IVA a viatgers. Si vostè és propietari d’un comerç de venda al públic, sàpiga que s’han introduït importants novetats que afecten les devolucions d’IVA a persones de fora de la Unió Europea (l’anomenat “Tax Free”): En primer lloc, s’ha eliminat l’import mínim que existia per a aquestes devolucions. A…

Menu