Category archive: Fiscal

Deducció per lloguer i nou contracte

Deducció per lloguer i nou contracte

Signar un nou contracte no impedeix aplicar la deducció per lloguer. Si vostè és propietari d’un habitatge que té llogat amb un contracte formalitzat abans de 2015 i el seu inquilí obté uns ingressos ajustats, és molt possible que aquest gaudeixi d’una deducció en el seu IRPF, que pot ser de fins al 10,05% dels…

Grups d’empreses i IAE

Grups d'empreses i IAE

Després dels últims canvis, és possible que no hagi de seguir pagant IAE. Recordeu que les empreses en què la xifra de negocis és inferior a un milió d’euros, no han de tributar per IAE. Això sí: en cas que formin part d’un grup d’empreses, el límit s’ha de calcular tenint en compte la xifra…

Comproveu si ha de presentar Intrastat

Comproveu si ha de presentar Intrastat

Si realitza operacions amb la UE, verifiqui les seves obligacions. Si la seva empresa realitza lliuraments o adquisicions de béns o serveis amb clients i proveïdors d’altres països de la UE, ha de presentar la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349). Però en molts casos les obligacions d’informació no acaben aquí. Si el volum dels…

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua sortirà més barata

La plusvàlua municipal es reduirà. Si va a vendre un immoble, tingui en compte les següents regles relatives a la plusvàlua municipal: Des del 15 de juny de 2017, les vendes en les que el valor de transmissió del terreny sigui inferior al valor d’adquisició ja no hauran de tributar per aquest impost. D’altra banda,…

Vendes per Internet a particulars

Vendes per Internet a particulars

Recordeu on ha de declarar l’IVA. Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, el que els permet accedir a clients que resideixen en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA….

Obriu la bústia en el moment adequat

Obriu la bústia en el moment adequat

Regles a seguir en rebre notificacions electròniques. Recordeu que les notificacions electròniques s’entenen rebudes en el moment en què la seva empresa accedeix al seu contingut. Si aquest accés no es produeix, s’entendran rebudes quan hagin transcorregut 10 dies des de la posada a disposició. Doncs bé, no obri la seva bústia electrònica en qualsevol…

Hisenda detecta els lloguers

Hisenda detecta els lloguers

Si no els declara, acabarà pagant una bona suma. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% en l’IRPF, de manera que només tributa el 40% restant. No obstant això, molts contribuents no els declaren, pensant que Hisenda no detectarà aquesta omissió. Doncs bé, Hisenda sol detectar aquesta “trampa”. En primer lloc,…

Declari correctament les vendes d’accions

Declari correctament les vendes d'accions

Calculi correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar en el seu IRPF. Si l’any passat va vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenti la seva declaració d’IRPF haurà de declarar en el seu IRPF un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició: Com a valor de transmissió,…

Informació sobre lloguers turístics

Informació sobre lloguers turístics

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda. Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat. Entre altres dades, les plataformes…

Inspecció de les bonificacions

Inspecció de les bonificacions

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius. El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es…

Menu