Category archive: Fiscal

Intercanvi de factures simplificades

Intercanvi de factures simplificades

Demani l’intercanvi d’aquestes factures per poder deduir l’IVA suportat Moltes empreses no presten atenció a petites despeses documentats amb factures simplificades (peatges, aparcaments …) i els comptabilitzen íntegrament com a despesa, sense deduir l’IVA suportat. I transcorreguts uns anys, aquest IVA no deduït pot ser considerable. Doncs bé, si es troba en aquesta situació, adreceu-vos…

¿Societat exprés? No correu tant …

¿Societat exprés? No correu tant ...

Constitueixi la seva SL amb els estatuts adaptats a les seves necessitats La normativa preveu la possibilitat de constituir una societat de forma accelerada, amb molt pocs tràmits (que poden ser realitzats de forma telemàtica pel mateix notari). Però aquestes societats “exprés” tenen uns estatuts estàndard. I en moltes ocasions és millor anar una mica…

Hipoteques i productes addicionals

Hipoteques i productes addicionals

Una nova norma incideix sobre els productes que el banc ofereix al costat de les hipoteques La nova llei prohibeix les vendes vinculades, és a dir, aquelles en què s’exigeix ​​al client acceptar un producte vinculat (per exemple, una assegurança) com a condició per poder obtenir la hipoteca. així: El banc pot exigir que el…

Protecció de dades: eina

Protecció de dades: eina

L’Administració li ajuda a complir amb la normativa L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat al seu web una nova versió de l’eina gratuïta “Facilita RGPD”, destinada a empreses i professionals que tractin dades personals d’escàs risc. Contestant un qüestionari en línia (que es resol en uns 20 minuts), aquesta eina genera un fitxer…

Criteri de la Inspecció sobre el registre de jornada

Criteri de la Inspecció sobre el registre de jornada

La Inspecció de Treball ha publicat el seu criteri en matèria de registre de jornada El document publicat per la Inspecció de Treball té per objecte fixar criteris per a la realització de les actuacions inspectores que s’efectuïn en matèria de registre de jornada.   Vegi algunes de les qüestions que s’indiquen en aquest document:…

Reforma per llogar

 Reforma per llogar

Són deduïbles encara que es realitzin abans del lloguer De vegades, abans de posar en lloguer un immoble per primera vegada (després d’adquirir-per compravenda o herència, per exemple), cal condicionar-lo. Doncs bé: Aquestes despeses de conservació són deduïbles encara que es suportin abans de l’inici del lloguer. Iniciat el lloguer, poden deduir-se cada any fins…

Termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE

Termini d'ingrés dels rebuts de l'IAE

Comproveu els terminis de pagament segons les seves circumstàncies Si la seva empresa està obligada a pagar l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), recordeu que aquest impost pot tenir caràcter municipal, provincial o nacional: Municipal. Si té caràcter municipal, que s’encarreguen de la seva gestió i recaptació solen ser l’Ajuntament o la Diputació, ens que poden…

Si rep una carta d’avís

Si rep una carta d'avís

Hisenda està remetent cartes informatives sobre dades fiscals En els últims mesos moltes empreses han rebut una carta d’Hisenda en la qual es comparen algunes dades de la seva activitat amb els del seu sector i en la qual se’ls adverteix que l’existència d’inconsistències podria suposar l’inici d’una comprovació . En concret: Hisenda informa que…

Registre de jornada i de salaris

Registre de jornada i de salaris

Una recent llei obliga a la seva empresa a portar un registre de la jornada i dels salaris Des del 12 de maig totes les empreses estan obligades a registrar la jornada de seus treballadors, incloent-hi els contractats a jornada completa. Fins ara ja existia l’obligació de registrar la jornada, però només la dels empleats…

Nova bonificació

Nova bonificació

Comproveu si la seva empresa pot aprofitar aquest nou incentiu Recentment ha entrat en vigor una nova bonificació en les cotitzacions a la Seguretat Social. En concret, si la seva empresa signa un contracte indefinit amb un aturat que porti inscrit a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 anteriors, es pot aplicar el…

Menu