Category archive: Fiscal

Termini d’ingrés dels rebuts de l’IAE

Termini d'ingrés dels rebuts de l'IAE

Comproveu els terminis de pagament segons les seves circumstàncies Si la seva empresa està obligada a pagar l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), recordeu que aquest impost pot tenir caràcter municipal, provincial o nacional: Municipal. Si té caràcter municipal, que s’encarreguen de la seva gestió i recaptació solen ser l’Ajuntament o la Diputació, ens que poden…

Si rep una carta d’avís

Si rep una carta d'avís

Hisenda està remetent cartes informatives sobre dades fiscals En els últims mesos moltes empreses han rebut una carta d’Hisenda en la qual es comparen algunes dades de la seva activitat amb els del seu sector i en la qual se’ls adverteix que l’existència d’inconsistències podria suposar l’inici d’una comprovació . En concret: Hisenda informa que…

Registre de jornada i de salaris

Registre de jornada i de salaris

Una recent llei obliga a la seva empresa a portar un registre de la jornada i dels salaris Des del 12 de maig totes les empreses estan obligades a registrar la jornada de seus treballadors, incloent-hi els contractats a jornada completa. Fins ara ja existia l’obligació de registrar la jornada, però només la dels empleats…

Nova bonificació

Nova bonificació

Comproveu si la seva empresa pot aprofitar aquest nou incentiu Recentment ha entrat en vigor una nova bonificació en les cotitzacions a la Seguretat Social. En concret, si la seva empresa signa un contracte indefinit amb un aturat que porti inscrit a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos en els 18 anteriors, es pot aplicar el…

Augment de la paternitat

Augment de la paternitat

Recentment ha augmentat la durada de la paternitat Des l’1 d’abril de 2019, si un dels seus treballadors té un fill tindrà dret a gaudir de la suspensió del seu contracte per paternitat durant vuit setmanes. D’aquestes vuit setmanes, les dues primeres s’han de gaudir immediatament després del part. Si el fill es té a…

IVA i importacions

IVA i importacions

Algunes importacions tenen regles especials en matèria d’IVA Quan s’adquireixen béns a un proveïdor de fora de la Unió Europea, s’ha de satisfer l’IVA al retirar-los de la duana. El mencionat IVA es calcula sobre el preu de venda, els aranzels i totes les despeses produïdes fins que les mercaderies arriben al primer lloc de…

Delicte fiscal

Delicte fiscal

Recordeu algunes regles aplicables a aquesta figura Perquè hi hagi delicte fiscal cal que l’import defraudat superi els 120.000 euros. I per calcular aquesta xifra es tenen en compte les següents regles: L’import defraudat ha de referir-se a un impost concret calculat individualment dins d’un període impositiu de 12 mesos. Per tant, si en un…

Pimes: amortització doble

Pimes: amortització doble

Moltes empreses no aprofiten tots els incentius que els són aplicables Les empreses que facturen menys de 10 milions d’euros poden aplicar el règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, que conté incentius que els permeten retardar -i en molts casos reduir-el pagament de l’Impost sobre Societats. Un d’aquests incentius és el de l’amortització…

Xec guarderia i deducció

Xec guarderia i deducció

En ocasions és possible aplicar els beneficis consecutivament Moltes empreses satisfan les despeses de guarderia dels fills dels empleats, l’import queda exempt de l’IRPF. per la seva banda, en el cas que hagin d’incórrer en despeses per guarderia, les mares treballadores poden gaudir d’una deducció en l’IRPF l’import és de fins a 1.000 euros anuals….

Valoració de participacions en l’IP

 Valoració de participacions en l'IP

Com ha de valorar la seva SL en l’Impost sobre el Patrimoni? Si vostè participa en una societat i ha de presentar l’Impost sobre el patrimoni, recordi algunes regles sobre com valorar aquesta societat en aquest impost: Si la societat desenvolupa una activitat econòmica, segurament podrà considerar exempt el valor de les seves participacions, però…

Menu