Category archive: Laboral

COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

Degut a la publicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 i ordena el tancament durant els propers 15 dies naturals de diversos tipus d’establiments d’obertura al públic, tenen a la seva disposició l’adopció de mesures…

Regularització de retencions

Regularització de retencions

En aquest trimestre la regularització de retencions s’ha de realitzar cada mes Quan les condicions d’un empleat canvien durant l’any i es modifica la retribució anual prevista, l’empresa està obligada a regularitzar el tipus de retenció aplicable. I també està obligada a fer-ho si canvien les seves circumstàncies personals (sempre que, en aquest cas, l’afectat…

Cotització dels empleats d’oficina

Cotització dels empleats d'oficina

Apliqui a més supòsits la cotització reduïda als empleats amb treballs d’oficina La cotització per contingències professionals depèn de l’activitat de l’empresa. No obstant això, els treballadors que realitzen determinats treballs previstos per la llei tenen una cotització específica, sigui quina sigui l’activitat de la seva empresa. Per exemple, el tipus aplicable al personal que…

Vacances i IT

Vacances i IT

Què passa si un empleat agafa la baixa en vacances? Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia abans de començar les…

Justificació de dietes

Justificació de dietes

Qui ha de fer-ho: l’empresa o el treballador? Quan Hisenda vol verificar si les dietes rebudes per un treballador estan exemptes de l’IRPF, sol sol·licitar la justificació a beneficiari quan en realitat és l’empresa la que té més mitjans per aportar-los.   Per evitar aquests problemes de prova, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha dictaminat sobre…

Bestretes i préstecs al personal

Bestretes i préstecs al personal

En alguns casos pot exigir interessos i en altres no. Recordeu que les bestretes es refereixen a quantitats ja meritades i encara no cobrades (els dies treballats del mes en curs, o la part de paga extra ja meritada), i que s’han de retornar en el moment en què la quantitat anticipada s’hauria d’haver cobrat….

Incorporació de becaris

Incorporació de becaris

Una bona alternativa per seleccionar futurs empleats. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris a través d’acords amb els centres educatius. No estarà obligat a pagar-los res (tot i que és habitual fer-ho, en el cas haurà de cotitzar per ells, però es pot aplicar una bonificació del 100%). A més dels…

Canvis en la jubilació parcial

Canvis en la jubilació parcial

S’afavoreix als treballadors que realitzen esforç físic. L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. No obstant això, i pel que fa a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre de 2022 a determinats supòsits. En concret, es permetrà accedir a…

Agent o venedor en plantilla?

Agent o venedor en plantilla?

Quina de les dues alternatives surt més a compte? Quan una empresa vol ampliar les seves vendes a zones en les que no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho amb una xarxa de venedors propis o mitjançant agents comercials independents. En aquest sentit: Els agents comercials són professionals independents que solen anar a…

Revisió del correu electrònic

Revisió del correu electrònic

Pot accedir al seu contingut? En ocasions, els treballadors utilitzen el correu electrònic de l’empresa de forma incorrecta: per xerrar amb altres empleats, per a ús personal, o fins i tot per a activitats que podrien ser susceptibles d’acomiadament (passant dades a la competència o assetjant a un company, per exemple ). Doncs bé, és…

Menu