Category archive: Laboral

Vacances i baixa per IT

Vacances i baixa per IT

Què passa si la baixa per IT coincideix amb les vacances? Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia…

Distribució irregular “forçada”

Distribució irregular "forçada"

Com es recuperen les hores no treballades? Com a conseqüència de l’COVID-19, en moltes empreses els treballadors no van poder fer teletreball es va imposar el gaudi de un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020. Si es troba en aquesta situació, vegi com ha…

Prestació per atur

Prestació per atur

Els afectats per ERTEs pregunten quan cobraran … Després de la tramitació de ERTEs derivats del coronavirus, molts afectats encara no han cobrat l’atur. Per això, és habitual que consultin als departaments de recursos humans com està el tràmit i quan començaran a cobrar. Com a regla general, la prestació per desocupació es cobra entre…

COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

Degut a la publicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 i ordena el tancament durant els propers 15 dies naturals de diversos tipus d’establiments d’obertura al públic, tenen a la seva disposició l’adopció de mesures…

Regularització de retencions

Regularització de retencions

En aquest trimestre la regularització de retencions s’ha de realitzar cada mes Quan les condicions d’un empleat canvien durant l’any i es modifica la retribució anual prevista, l’empresa està obligada a regularitzar el tipus de retenció aplicable. I també està obligada a fer-ho si canvien les seves circumstàncies personals (sempre que, en aquest cas, l’afectat…

Cotització dels empleats d’oficina

Cotització dels empleats d'oficina

Apliqui a més supòsits la cotització reduïda als empleats amb treballs d’oficina La cotització per contingències professionals depèn de l’activitat de l’empresa. No obstant això, els treballadors que realitzen determinats treballs previstos per la llei tenen una cotització específica, sigui quina sigui l’activitat de la seva empresa. Per exemple, el tipus aplicable al personal que…

Vacances i IT

Vacances i IT

Què passa si un empleat agafa la baixa en vacances? Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les vacances, tindrà dret a gaudir els dies que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia abans de començar les…

Justificació de dietes

Justificació de dietes

Qui ha de fer-ho: l’empresa o el treballador? Quan Hisenda vol verificar si les dietes rebudes per un treballador estan exemptes de l’IRPF, sol sol·licitar la justificació a beneficiari quan en realitat és l’empresa la que té més mitjans per aportar-los.   Per evitar aquests problemes de prova, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha dictaminat sobre…

Bestretes i préstecs al personal

Bestretes i préstecs al personal

En alguns casos pot exigir interessos i en altres no. Recordeu que les bestretes es refereixen a quantitats ja meritades i encara no cobrades (els dies treballats del mes en curs, o la part de paga extra ja meritada), i que s’han de retornar en el moment en què la quantitat anticipada s’hauria d’haver cobrat….

Incorporació de becaris

Incorporació de becaris

Una bona alternativa per seleccionar futurs empleats. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris a través d’acords amb els centres educatius. No estarà obligat a pagar-los res (tot i que és habitual fer-ho, en el cas haurà de cotitzar per ells, però es pot aplicar una bonificació del 100%). A més dels…

Menu