Category archive: Laboral

Implantació del teletreball

Implantació del teletreball

Si vol implantar el teletreball, vegi quines qüestions ha de controlar. Moltes empreses estan optant pel teletreball com a mesura per fomentar la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors. A més, l’empresa pot obtenir estalvis (en subministraments, en el lloguer d’un local més petit …). Doncs bé, si la seva empresa vol que algun…

Càlcul correcte de les pagues extres

Càlcul correcte de les pagues extres

Algunes situacions produïdes durant l’any incideixen en l’import de l’extra… Alguns programes de nòmines calculen la paga extra segons el salari del treballador en el moment del seu abonament. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes pagues es meriten dia a dia, i que durant el període de meritació podria haver-se modificat l’esmentat…

Si s’implanta la jornada intensiva…

Si s'implanta la jornada intensiva...

Si implanta aquesta jornada per primer cop, sigui cautelós. Alguns convenis no preveuen la jornada intensiva a l’estiu, però moltes empreses es plantegen implantar-la davant la baixada de treball durant aquest període. Doncs bé, si està considerant una mesura d’aquest tipus, li interessa fixar per escrit els termes de gaudi i arribar a un acord…

Formació interna

Formació interna

Recordeu que també és bonificable. Les empreses amb empleats disposen d’un saldo per gastar en formació de la seva plantilla. El dit saldo -denominat “crèdit per a la formació” – es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional durant l’any anterior (percentatge que varia segons la mida de l’empresa). A la…

Reducció de les jornades

Reducció de les jornades

Si li interessa, verifiqui si pot implantar la mesura. Si vol rebaixar els costos salarials de la seva plantilla, i ha pensat en reduir la jornada d’alguns treballadors, vegi quines opcions es poden adoptar: Si no travessa per un bon moment pot tramitar un ERO de reducció de jornada. Podrà reduir la jornada dels seus…

Acumulació del crèdit formatiu

Acumulació del crèdit formatiu

És possible acumular el crèdit al dels dos anys següents. Cada any, la seva empresa disposa d’un crèdit per gastar en cursos formatius per als seus empleats. En concret: La quantia d’aquest crèdit depèn de la mida de la seva empresa i de les cotitzacions efectuades per formació professional en l’any anterior. Per exemple, si…

Eleccions autonòmiques 21D i permisos laborals

Eleccions autonòmiques 21D i permisos laborals

Els treballadors amb contracte a temps parcial tindran permisos retribuïts reduïts en proporció a la jornada de treball que desenvolupin. L’empresa serà la responsable de la distribució del període en què els treballadors disposin del permís per anar a votar. Si coincideix entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores. Si coincideix entre…

I si no torna després de les vacances?

I si no torna després de les vacances?

Si no justifica la falta, l’empresa podrà acomiadar-lo. Si després de gaudir de les seves vacances un empleat no es reincorpora al seu lloc de treball, l’empresa pot acomiadar si aquest no justifica les seves faltes d’assistència. Ara bé, abans de procedir a l’acomiadament ha de realitzar algunes gestions: Primer ha d’intentar contactar amb l’afectat,…

Incentius per contractar

Incentius per contractar

Recordeu que contractar té avantatges fiscals. La contractació de treballadors permet gaudir d’incentius fiscals. Per exemple: Si utilitzeu el contracte de suport a emprenedors, podrà gaudir d’una deducció del 50% de la prestació per desocupació que el treballador tingui pendent de cobrament. Si augmenta la plantilla mitjana i a més adquireix nous actius, podrà amortitzar…

Registre de jornada

Registre de jornada

Una recent sentència contradiu la Inspecció de Treball. Fins ara la Inspecció de Treball considerava que les empreses havien de portar un registre de jornada de tots els empleats, amb independència que fessin o no hores extres i que el seu contracte fos a temps complet o a temps parcial. No obstant això, una recent…

Menu