Cobrament anticipat de deduccions

Post 167 of 373

Algunes deduccions de l’IRPF poden cobrar-se anticipadament.

Hi ha diverses deduccions que permeten reduir la quota a pagar en la declaració anual de l’IRPF. No obstant això, recordeu que alguna d’elles pot cobrar-se per anticipat, de manera mensual:

  • Pot cobrar una bestreta de 100 euros mensuals si està a càrrec d’una família nombrosa (o 200 euros en cas de família nombrosa “de categoria especial”).
  • També pot percebre anticipadament altres 100 euros mensuals per cada ascendent o descendent amb discapacitat que tingui al seu càrrec amb rendes inferiors a 8.000 euros anuals. (Des del passat mes d’agost, aquest incentiu també és aplicable en el cas que la persona a càrrec sigui un cònjuge.)
  • Finalment, si vostè és mare treballadora, pot cobrar 100 euros al mes per cada fill menor de tres anys (o adoptat dins dels últims tres anys). A més, a partir d’ara, si satisfà despeses de guarderia, tindrà dret a percebre 83,33 euros addicionals al mes.

Hand putting gold coin stack with blurred clock background, Finance and investment save money concept

Per percebre aquestes bestretes cal presentar una sol·licitud de cobrament anticipat. En el cas de la deducció per maternitat, s’ha de presentar el model 140; en el cas de les deduccions per discapacitat o família nombrosa, el model 143.

Desquadrament

Pot passar que, en acabar l’any, els imports cobrats anticipadament no coincideixin amb la deducció a què té dret. En aquest cas:

Obligat a declarar. Si està obligat a presentar declaració d’IRPF, haurà de regularitzar la situació en la seva declaració d’IRPF anual, declarant la diferència al seu favor o en contra seu.
No obligat i diferència al seu favor. Si no està obligat a declarar i la diferència és a favor seu (va cobrar per anticipat menys del que li corresponia), per recuperar la diferència també ha de presentar la declaració.
No obligat i diferència en contra. Si no està obligat a declarar i la diferència és en contra seva, no caldrà que declari. Hisenda regularitzarà la situació d’ofici i li exigirà les quantitats cobrades en excés.

Consulteu-nos. Verificarem si té dret a gaudir d’alguna d’aquestes deduccions i, en cas afirmatiu, l’ajudarem a tramitar el seu cobrament anticipat.

Font: Indicator

Menu