Comproveu l’aval

Post 133 of 347

Verifiqui que no tindrà problemes per cobrar-lo.

En els arrendaments d’immobles és habitual que el propietari sol·liciti, a més de la fiança, un aval bancari que garanteixi el pagament de les rendes mensuals. Així mateix, en algunes operacions comercials també és habitual formalitzar avals (per exemple, en els contractes de subministrament).

Doncs bé, si en alguna ocasió un deutor atorga un aval a favor seu, comproveu que podrà executar-lo amb facilitat. En aquest sentit:

  • Comproveu que l’aval és executable “a primer requeriment” i que l’avalador renúncia als beneficis de “ordre, divisió i excussió”. D’aquesta manera, bastarà una notificació davant del avalador per obtenir el seu cobrament.
  • Comproveu també que les condicions per a executar l’aval queden clarament definides, de manera que no hi hagi marge perquè l’avalador interpreti si s’han incomplert o no les obligacions del deutor (si existeix aquest marge, podria discutir l’incompliment i no pagar).

concept saving money. hand holding coins putting stack on table

AVAL

Comproveu que l’aval és a primer requeriment i que n’hi ha prou amb la notificació d’impagament per part del creditor perquè s’executi.

Si un dels seus deutors va a garantir-li un pagament amb un aval, verificarem que la seva redacció sigui clara i permeti un cobrament ràpid i sense problemes.

Font: Indicator

Menu