Comptabilització d’un ‘rènting’

Post 101 of 211

Els ‘rènting’ no sempre es comptabilitzen com un lloguer.

Quan una empresa lloga un bé, el normal és que comptabilitzi les quotes satisfetes com a despesa i que les hi dedueixi en l’Impost sobre Societats. No obstant això, de vegades aquesta forma d’actuar no és correcta:

  • Si el bé llogat no patirà una pèrdua de valor significativa durant el lloguer i a més va ser retornat al propietari a la fi del contracte, es tractarà d’un “lloguer operatiu” i l’arrendatari si ha de comptabilitzar les quotes com a despesa (per exemple, el simple lloguer d’un local).
  • Però si l’operació està més a prop d’una venda a terminis que d’un lloguer (perquè, per exemple, les quotes cobreixen tot el seu cost, o si en finalitzar el contracte el bé objecte del rènting ha perdut gairebé tot el seu valor), es tractarà d’un “lloguer financer”.

renting

I en aquest cas l’actiu s’ha de comptabilitzar com si fos un immobilitzat (és a dir, com si es tractés d’un leasing). Si va a formalitzar un ‘rènting’, informeu-nos. Els nostres professionals li indicaran la forma correcta de comptabilitzar-ho.

COMPTABILITAT – Si les característiques del rènting s’acosten a les d’una venda a terminis es tractarà d’un “lloguer financer”, i l’operació haurà de comptabilitzar-se com si es tractés de l’adquisició d’un immobilitzat.

Font: Indicator

Menu