Consolidació fiscal

Post 54 of 380

Si té diverses empreses, el règim de consolidació fiscal li surt a compte

Mitjançant aquest règim, les empreses d’un mateix grup tributen com si es tractés d’una sola.

ebs

D’aquesta manera s’aconsegueixen beneficis de forma immediata:

  • Les pèrdues d’unes es compensen amb els beneficis d’altres en el mateix exercici (sense necessitat d’esperar que les societats que han generat pèrdues obtinguin beneficis per poder compensar).
  • Fins i tot encara que no hagi societats amb pèrdues, aquest règim surt a compte: pràcticament s’elimina l’obligació de documentar les operacions vinculades, no hi ha obligació de retenir en operacions entre les empreses que formen el grup, etc.

El grup fiscal ha d’estar format per una societat holding i totes les filials en què aquesta participi, de manera directa o indirecta, en al menys el 75% del seu capital. I encara que d’entrada no es compleixi aquest esquema de matriu-filials (molts empresaris participen directament en diferents societats, sense tenir una holding), és possible realitzar, sense cost fiscal, operacions de reestructuració que permeten assolir aquest esquema.

Perquè sigui aplicable aquest règim, abans de final d’any han acordar totes i cadascuna de les societats que van a formar part de el grup (amb efectes en l’exercici següent). I la societat dominant també ha de comunicar l’opció a Hisenda abans que finalitzi l’exercici anterior.

Règim de consolidació fiscal

Els grups d’empreses formats per una societat matriu i les seves filials poden acollir-se, complint certs requisits, a el règim de consolidació fiscal. Si no disposa d’una societat matriu però igualment és soci majoritari de diverses societats, és possible que pugui adoptar aquesta nova estructura sense cost fiscal.

Els nostres professionals analitzaran si li convé acollir-se a el règim de grups i li explicaran els avantatges que obtindrà amb la seva aplicació.

Font: Indicator

Menu