COVID-19 mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball

Post 5 of 361

Degut a la publicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19 i ordena el tancament durant els propers 15 dies naturals de diversos tipus d’establiments d’obertura al públic, tenen a la seva disposició l’adopció de mesures extraordinàries de suspensió temporal de contractes de treball derivades de força major (ERTE).


covid19

Aquests expedients ERTE cal sol•licitar-los davant els departaments de treball de les diferents comunitats autònomes a les que faci referència el domicili de cada empresa i tenim obligació d’informar de la mesura als treballadors o representants dels treballadors en el cas que existeixi a l’empresa aquesta figura. Poden afectar a la totalitat de la plantilla o una part, en funció de cada procés productiu i seran resolts en el termini màxim de 5 dies.

Mentre duri el ERTE, el treballador o treballadors passaran a percebre la prestació d’atur en les quanties legalment previstes sense exigir període de carència (70% de la base reguladora durant els primers 180 dies i el 50% de la base reguladora del dia 181 fins al 720 amb les quanties màximes i mínimes en funció de les carregues familiars) i l’empresa estarà exonerada d’abonar les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social en empreses de mneys de 50 treballadors. Durant aquest període extraordinari no es comptabilitazarà com període de desocupació utilitzat per futures prestacions per desocupació.

Els treballadors autònoms afectats per la suspensió d’activitats del Reial Decret 463/2020 o que la seva facturació en el mes anterior a la data de sol.licitut es vegi reduïda en un 75% del promig de facturació del semestre anterior també podran sol•licitar la prestació per desocupació durant 1 mes, ampliant-se en el seu cas fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, i no hauran de pagar les cotitzacions a la Seguretat Social pel règim d’autònoms. Hauran d’estar al corrent de pagament de quotes de Seguretat Social o fer el pagament del deute en el termini improrrogable de 30 dies.

Els interessats en portar a terme aquestes mesures caldrà que ens facin arribar un correu electrònic indicant la relació de treballadors afectats per tal d’iniciar el procediment.

Per ampliar informació o aclarir qualsevol dubte al respecte, restem a la seva disposició mitjançant els canals habituals de comunicació.

Menu