Declari correctament les vendes d’accions

Post 113 of 271

Calculi correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar en el seu IRPF.

Si l’any passat va vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenti la seva declaració d’IRPF haurà de declarar en el seu IRPF un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició:

  • Com a valor de transmissió, computi el preu de venda menys les despeses en què hagi incorregut per la transmissió (comissions bancàries, honoraris de l’agent de borsa …).
  • Com a valor d’adquisició, computi el preu de compra més les despeses inherents a aquesta (comissions, corretatges …).

Base de l’estalvi. Pels guanys que hagi obtingut en vendre les seves accions haurà de tributar a la base de l’estalvi a un tipus entre el 19% i el 21%. En cas que en alguna de les vendes hagi incorregut en pèrdues, podrà compensar-les a la base de l’estalvi amb els guanys derivats de la venda d’altres accions o actius. I si després d’efectuar aquesta compensació resulta un saldo negatiu, podrà compensar-lo amb fins a un 10% del saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari.

acciones
No obstant això, recordeu que, a l’hora de calcular el valor d’adquisició, també haurà de tenir en compte els drets de subscripció que hagi percebut per les seves accions i que hi hagi venut fins al 2017, així com les accions alliberades que li hagin lliurat. Les dues circumstàncies poden fer que el valor d’adquisició es redueixi, de manera que hagi de declarar un major guany patrimonial en el seu IRPF.

Finalment, en aquests casos, sàpiga que si vostè tenia accions d’una mateixa companyia adquirides en diferents moments i l’any passat només va vendre part d’elles, per determinar el valor d’adquisició de les accions transmeses s’entendrà que primer va vendre les més antigues i després les més noves (és el que s’anomena mètode FIFO-first in, first out-).

Si durant l’any passat va vendre accions, calcularem el guany o pèrdua patrimonial a declarar en el seu IRPF tenint en compte totes les regles que estableix la llei en aquests casos.

Font: Indicator

Menu