Devolució d’IRPF pendent

Post 64 of 388

Si encara no ha rebut la devolució del seu IRPF

Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució, termini que comença a comptar des de la fi del termini de presentació de l’IRPF (o des de la data de presentació si la declaració es va presentar amb posterioritat).

ebs

En tot cas, pot comprovar l’estat en què es troba la seva declaració a través de la pàgina web d’Hisenda. Per a això, dins del web de l’AEAT, seguiu la ruta “Renda 2018 / Servei de tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)”.

Si transcorreguts els sis mesos indicats Hisenda no ha ordenat la devolució, tindrà dret que li abonin interessos de demora (a comptar des del venciment del termini de sis mesos). No cal sol·licitar expressament el pagament d’aquests interessos, ja que Hisenda els liquida automàticament.

INTERESSOS

Si Hisenda no emet l’ordre de pagament en el termini de sis mesos, tindrà dret a cobrar interessos de demora.

A la pàgina web d’Hisenda pot verificar l’estat de tramitació de la seva devolució.

Font: Indicator

Menu