‘Holding’ i grups familiars

Post 7 of 422

Exercici de funcions directives: a la ‘holding’

Quan es transmeten participacions d’una empresa familiar per herència o donació, és possible aplicar una reducció del 95% en l’Impost sobre Successions i Donacions si es compleixen certs requisits. I un d’aquests requisits és que algun membre de la família exerceixi funcions de direcció en l’empresa i percebi per això una retribució que representi més de l’50% del total dels seus rendiments de la feina i d’activitats econòmiques.

ebs

Doncs bé, segons el Tribunal Suprem, aquestes funcions de direcció s’han d’exercir en societats en què els socis persones físiques participin de forma directa. Si el directiu percep les seves retribucions de societats en les que aquests socis participen de forma indirecta, aquest requisit no es considera complert.

Per exemple, si diversos familiars són propietaris d’una holding que participa en diverses filials, perquè siguin aplicables els incentius de l’empresa familiar a tot el grup el directiu hauria de percebre la major part de les seves remuneracions de l’holding, i no d’una de les filials.

SENTÈNCIA
Els nostres fiscalistes analitzaran l’abast de aquesta sentència si és el cas concret, amb la finalitat que pugui seguir aplicant els incentius de l’empresa familiar.

Font: Indicator

Menu