Impagaments de clients estrangers

Post 11 of 347

Reclami de forma ràpida i barata deutes d’escassa quantia

El “procediment europeu d’escassa quantia”, s’aplica en tots els estats de la UE (excepte Dinamarca). Permet reclamar deutes de fins a 5.000 euros quan el creditor i el deutor estan domiciliats en diferents estats de la UE, i per utilitzar-lo no és necessària la contractació d’un advocat.

ebs

Vegi com funciona:

  • Ha d’emplenar el formulari estàndard i presentar-lo davant l’òrgan judicial competent de l’estat del deutor (es pot enviar per correu postal juntament amb els documents corresponents, com ara contractes, comandes, albarans, factures …).
  • En general, la demanda i els documents s’han de presentar en la llengua de l’òrgan a què es remet la demanda (o en una altra llengua que l’esmentat òrgan accepti).
  • Així mateix, haurà de pagar la taxa que tingui establerta l’òrgan en qüestió.

L’òrgan judicial l’enviarà al deutor perquè contesti (té 30 dies de termini per fer-ho). I després de la contestació, ha de dictar sentència.

EXERCITI ELS SEUS DRETS

Utilitzeu aquest procediment per reclamar deutes de petit import que d’altra manera a vegades no es reclamen.

Pot sol·licitar que el deutor li reemborsi les taxes i les despeses de traducció si el jutjat li dóna la raó.

Font: Indicator

Menu