Impost sobre Construccions

Post 91 of 211

Verifiqueu que l’hi liquiden de forma correcta.

Si va a realitzar obres en un immoble, és possible que l’Ajuntament li liquidi l’Impost sobre Construccions. Atès que l’esmentat impost pot ser de fins al 4% del “cost d’execució material” de l’obra, verifiqui:

  • Que no li inclouen ni les taxes per sol·licitud de llicència ni l’IVA que pugui ser aplicable sobre l’execució.
  • I que tampoc li inclouen els honoraris dels professionals que intervinguin en l’obra, ni el benefici industrial, ni despeses generals del contractista (en general, les ordenances ja fixen un percentatge per aquests conceptes).

contruccion

Comproveu també si l’Ajuntament ha establert bonificacions. Sol haver-les quan les obres incorporen sistemes d’aprofitament d’energia solar, o quan es realitzen obres per afavorir la mobilitat de persones amb discapacitat.

DOBLE LIQUIDACIÓ: En general, l’Ajuntament liquida l’impost de forma provisional en rebre la comunicació o sol·licitud de llicència d’obres. En finalitzar les obres s’ajusta l’import definitiu, en funció dels costos reals incorreguts.

Comproveu que li liquiden correctament l’Impost sobre Construccions i que li exclouen determinades partides incloses en el pressupost.

Font: Indicator

Menu