Indiqueu el titular real

Post 204 of 388

Aquesta menció és obligatòria en els comptes anuals.

En dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil, enguany s’ha d’emplenar el formulari “Declaració d’identificació del titular real”, en el qual s’informa de la identitat de la persona o persones que posseeixen el control efectiu de la societat. A aquests efectes:

  • Cal indicar les persones físiques que posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot.
  • Si a la societat no hi ha cap persona física amb aquest percentatge, cal indicar el nom de l’administrador. Si aquest càrrec l’ocupa una altra societat, cal indicar la identitat de la persona física que aquesta hagi nomenat per a exercir les funcions d’administrador.
  • Si la societat té com a socis a altres societats i alguna d’elles posseeix més del 25%, s’ha d’indicar la denominació social d’aquesta.

titular

COMPTES ANUALS. Un cop presentat aquest formulari en els comptes de 2017, ja no serà obligatori tornar a presentar-lo, llevat que canviï la titularitat real de la societat.

Aquest any, juntament amb els comptes anuals, haurà de presentar la “Declaració d’identificació del titular real” de la societat.

Font: Indicator

Menu