Lluita contra el frau tributari

Post 9 of 361

Els informem dels objectius que s’ha marcat per al 2020 de lluita contra el frau, l’Agència Tributària:

ebs3

L’Agència Tributària ha de mantenir, al llarg de 2020, l’execució d’una estratègia coordinada, successiva i intensa de lluita contra l’ocultació d’ingressos, reiterant les següents línies prioritàries de comprovació:

  • Lluita contra l’ús de sistemes de processament de la informació empresarial que, instal·lats especialment en les caixes registradores, permetin l’omissió, interpolació o alteració d’operacions ocultant les vendes veritables d’una activitat.
  • Executar, en l’entorn d’aquelles activitats econòmiques en què es detecti una presència intensiva de consumidors finals, les actuacions de control que siguin necessàries per evitar que es produeixi una falta de repercussió efectiva en l’última fase de la cadena de l’IVA. Continuar amb la lluita contra l’economia submergida generadora de competència deslleial, amb l’enviament de cartes informatives amb «ràtios calculades d’activitat econòmica» contrastades amb les ràtios que l’Agència Tributària considera representatives de el sector i segment econòmic corresponent, a col·lectius amb activitat econòmica ( empresarial o professional) en la mesura que, entre la seva capacitat econòmica calculada, determinada per mitjà de signes externs, d’activitat financera o d’altres factors, i la que es derivi de la sèrie històrica dels seus rendiments declarats.
  • Anàlisi de supòsits de societats vinculades amb una persona o grup familiar per tal d’avaluar de manera conjunta les operacions econòmiques desenvolupades i els efectes que, entre elles, es puguin derivar en una minoració en les rendes o bases declarades.
  • Anàlisi globals del conjunt patrimonial, tant personal com de l’entorn familiar, d’aquells contribuents el perfil de risc es pugui associar a supòsits de divisió artificial de l’activitat que busquen minorar indegudament el seu nivell de tributació directa.
  • Especial comprovació de contribuents que en les seves declaracions de l’impost sobre societats vénen consignant reiteradament bases imposables negatives pendents de compensar en el futur, és a dir, societats que continuadament donen pèrdues durant diversos anys consecutius, ja que això implica la minoració de tributació en exercicis futurs.

Si els sorgeix algun dubte o / i volen comentar algun cas en concret, poden contactar amb nosaltres al telèfon / e-mail que figuren a peu de pàgina. Atentament els saludem.

Menu