Operacions intracomunitàries

Post 30 of 380

Els informem que, si es realitzessin lliuraments o adquisicions de béns i prestacions o adquisicions de serveis amb altres estats membres de la Unió Europea, cal sol·licitar l’alta en el Registre de operadors intracomunitaris. Des del moment en què l’Agència Tributària resolgui l’alta, es constarà en el cens VIES (Sistema d’intercanvi sobre l’IVA).

ebs1

Els que realitzen operacions intracomunitàries han de comprovar que el NIF / IVA facilitat pel destinatari consta a l’VIES. Això s’acredita imprimint la consulta feta a la pàgina web de l’AEAT: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZZ09.shtml

La verificació de el nom que correspon a l’NIF / IVA subministrat per un altre operador, pot realitzar-se en la següent adreça:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Realitzar aquestes operacions obliga a presentar la “Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries “mensual o, trimestralment depenent dels imports.

Cada vegada que es presenta el model 349, és a dir, habitualment, cada tres mesos, cal tornar a comprovar l’alta dels clients en el cens d’operadors intracomunitaris.

Des del dia 1 de gener de 2020, és obligatori tenir proves de l’transport intracomunitari, en vendes a la U.E. Per tant, el transport dels béns a l’Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, queda acreditat mitjançant els següents elements de prova:

1. Quan el venedor indica que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en nom seu i:

A. Es troba en possessió de al menys dos dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent):

Carta o document CMR signats; Coneixement d’embarcament; factura de noli aeri o / i factura de l’transportista dels béns.

B. Es troba en possessió d’un dels elements de prova esmentats anteriorment juntament amb algun dels següents elements de prova (expedits per parts independents de venedor i adquirent): Pòlissa d’assegurança relativa a l’transport dels béns o documents bancaris que provin el pagament de l’ mateix; documents oficials expedits per una autoritat pública, com un notari, que acreditin l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació o / i rebut estès per un dipositari a l’Estat membre de destinació que confirmi l’emmagatzematge dels béns en aquest Estat membre.

2. Quan el transport ha estat realitzat per l’adquirent, el venedor està en possessió d’una declaració escrita de l’adquirent que certifiqui que els béns han estat transportats per ell o per un tercer en nom seu, esmentant l’Estat membre de destinació de les mercaderies , a més haurà d’aportar els elements de prova esmentats en l’apartat anterior.

Si els sorgeix algun dubte o / i volen comentar algún cas en concret, poden contactar amb nosaltres al telèfon / e-mail, que consten a peu de pàgina. Atentament els saludem.

Menu