Penseu en l’amortització degressiva

Post 48 of 396

Si la seva empresa adquireix algun actiu, plantegi amortitzar de forma decreixent

La majoria d’empreses amortitza els seus actius materials de forma lineal, és a dir, per una quantitat igual tots els anys. No obstant, també poden amortitzar de forma decreixent (excepte si es tracta de mobiliari, edificis o estris), sistema que permet comptabilitzar una despesa superior durant els primers anys de vida útil i, per tant, diferir el pagament de l’Impost sobre Societats.

ebs

L’amortització degressiva pot utilitzar-se tant sobre actius nous com usats, i no cal aplicar-la a tots els béns. Això sí: un cop triat un mètode per a un actiu, aquest no es pot canviar.

La llei permet calcular l’amortització degressiva de dues maneres diferents: mitjançant el sistema de percentatge constant o mitjançant el de nombres dígits:

  • Sistema de percentatge constant. Consisteix a aplicar un percentatge d’amortització constant sobre el valor net de l’actiu (i no sobre el seu valor d’adquisició, com succeeix amb l’amortització lineal).
  • Sistema de nombres dígits. Consisteix a assignar uns valors numèrics decreixents a cada any de vida útil de l’actiu (per exemple, si la vida útil és de 10 anys, s’assigna a cada any de vida útil dels dígits de l’10 a l’1), i en aplicar l’amortització segons aquests valors.

Estalvi financer

Aquest sistema d’amortització permet retardar el pagament de l’Impost sobre Societats. Si, per exemple, la seva empresa aconsegueix demorar durant dos anys el pagament de 10.000 euros i amb aquests diners redueix el seu endeutament bancari, pot estalviar fàcilment 1.000 euros (considerant un tipus d’interès de l’5%).

Aprofiti els avantatges financers de l’amortització degresiva. Els nostres professionals han de verificar si la pot aplicar en el seu cas concret i calcularan l’estalvi financer que pot obtenir amb ella.

Font: Indicator

Menu