Pimes: amortització doble

Post 49 of 325

Moltes empreses no aprofiten tots els incentius que els són aplicables

Les empreses que facturen menys de 10 milions d’euros poden aplicar el règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, que conté incentius que els permeten retardar -i en molts casos reduir-el pagament de l’Impost sobre Societats.

amortizacion doble

Un d’aquests incentius és el de l’amortització accelerada, que permet amortitzar els actius el doble de ràpid. No obstant això, i encara que es tracta d’un incentiu molt conegut, algunes em- preses l’apliquen de forma incorrecta:

  • Algunes empreses computen com amortització fiscal el doble de l’amortització comptabilitat zada, sense més.
  • Però obliden que l’incentiu permet aplicar com a amortització fiscal la que resulti de multiplicar per dos el coeficient màxim d’amortització. Per tant, si estan amortitzant per sota d’aquest coeficient màxim, podran considerar com a amortització fiscal més del doble de l’amortització comptable.

Aquest incentiu, a més, és compatible amb l’amortització degressiva (que pot aplicar-se als actius materials excepte si es tracta d’immobles, mobiliari o estris). Aquesta combinació permet a les pimes amortitzar els seus actius de forma molt ràpida: en alguns casos, gairebé el 50% de l’actiu podrà quedar amortitzat en el primer any d’entrada en funcionament, el que permetrà un retard considerable en el pagament de l’Impost sobre Societats i un estalvi financer molt important.

Si deixa de ser pime …
Per aplicar l’amortització accelerada sobre un actiu, n’hi ha prou que el règim de les empreses de reduïda dimensió sigui aplicable en l’exercici en què aquest actiu és adquirit. Si en exercicis posteriors l’empresa deixa de ser pime, igualment podrà seguir amortitzant de forma accelerada aquest actiu.

Els nostres professionals analitzaran les amortitzacions aplicables a la seva empresa i la possibilitat d’aplicar mèto- que permetin un major ajornament en el pagament de l’Impost sobre Societats.

Font: Indicator

Menu