La plusvàlua sortirà més barata

Post 84 of 260

La plusvàlua municipal es reduirà.

Si va a vendre un immoble, tingui en compte les següents regles relatives a la plusvàlua municipal:

  • Des del 15 de juny de 2017, les vendes en les que el valor de transmissió del terreny sigui inferior al valor d’adquisició ja no hauran de tributar per aquest impost.
  • D’altra banda, està previst un canvi legal que modificarà la forma de càlcul de la base imposable. Això suposarà, en molts casos, una reducció del cost d’aquest impost (especialment si l’any d’adquisició coincideix amb els de la bombolla immobiliària).

plusvalia

Per tant, llevat que la venda sigui urgent, pot interessar esperar i realitzar-la quan la nova llei estigui en vigor. En molts casos l’estalvi obtingut li compensarà el temps d’espera.

Per a un immoble adquirit en 2007 i amb un valor cadastral del terreny de 130.000 euros, l’aplicació de les tarifes previstes pot suposar un estalvi aproximat de 10.000 euros.

Li calcularem el cost de la plusvàlua municipal segons els canvis previstos, per tal de decidir sobre una possible demora de la venda.

Font: Indicator

Menu