Pot reclamar interessos

Post 102 of 234

Si un client li paga fora de termini, pot reclamar-li interessos de demora.

El termini màxim de pagament en les relacions comercials entre empreses és de 30 dies naturals (ampliables a 60 per acord entre les parts), i es compta, en general, des que el client rep les mercaderies o els serveis. Doncs bé, si el deutor incompleix aquest termini, el creditor pot reclamar interessos i les despeses derivades de l’impagament:

  • L’interès que pot reclamar és el que s’hagi pactat en cada cas.
  • Però si no s’ha pactat res (la qual cosa és freqüent), pot reclamar l’interès de demora que publica cada semestre el Ministeri d’Economia al BOE. Així doncs, per al segon semestre del 2017, aquest interès és del 8%.
  • A més del principal i els interessos de demora, el creditor pot reclamar 40 euros addicionals i els costos de cobrament que hagi patit a causa de l’impagament.

Terminis de pagament. En les relacions comercials entre empreses, si el deutor incompleix el termini de pagament, el creditor pot reclamar interessos de demora. També pot reclamar els costos de cobrament (per exemple, la comissió bancària per la devolució de rebuts).

reclamar-intereses

En moltes ocasions aquests conceptes no es reclamen per raons comercials. Però si no va a mantenir la relació comercial, considereu la possibilitat de reclamar tots aquests conceptes.

En cas de rebre algun impagat, consulteu-nos; l’assessorarem sobre els conceptes que pot reclamar i ens encarregarem de tramitar la reclamació de pagament contra el deutor.

Font: Indicator

Menu