Premis de loteria

Post 7 of 434

Estan subjectes a un tipus fix del 20%

Els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, Comunitats Autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%. A aquests efectes, en el moment del pagament l’organisme pagador realitza una retenció per aquest percentatge.

ebs

Des de l’any 2020 aquesta tributació només afecta els premis el import íntegre superi els 40.000 euros, tributant-se per la quantia que excedeixi d’aquest límit (fins a 40.000 euros gaudeixen de exempció). L’exempció s’aplica de forma independent respecte de cada dècim o cupó de loteria o aposta premiat.

Així, en cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes …), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, els 40.000 euros exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.

EXEMPLE
Si vostè i un amic juguen a mitges un dècim de Loteria que resulta premiat amb 50.000 euros, a cada un li correspondran 25.000 euros, dels quals 20.000 estaran exempts. La seva tributació individual serà, per tant, de 1.000 euros: (25.000 – 20.000) x 20%.

El nostre departament fiscal està a la seva disposició per a qualsevol aclariment o dubte que se li pugui plantejar en matèria tributària.

Font: Indicator

Menu