Préstec en document privat

Post 25 of 434

Tingueu en compte algunes cauteles perquè no es consideri una donació

Quan un préstec es formalitza en document privat, és recomanable presentar-lo a l’oficina liquidadora de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP). això no suposa cap cost (els préstecs estan exempts d’aquest impost), i d’aquesta forma queda constància de la data en què es va formalitzar l’operació i de les condicions pactades (ja que una còpia de el document queda en poder de l’Administració).

ebs
No obstant això, el fet que el document no es presenti a l’oficina liquidadora no implica que no sigui vàlid:

  • En general, n’hi ha prou que hi hagi acord entre dues parts perquè un contracte sigui vàlid (fins i tot encara es formalitzi de manera verbal).
  • Pot existir un problema de prova, però si s’acredita l’existència de l’pacte, aquest és totalment vàlid i obliga els que el van subscriure.
  • Si s’acredita que es tracta d’un préstec, Hisenda no podrà considerar que hi una donació encoberta.

Prova

Per provar l’existència de l’préstec (i tant si es presenta a l’oficina liquidadora com si no), cal que tots els fluxos econòmics -la lliurament inicial de l’capital i la seva devolució- quedin plasmats en moviments bancaris i en la comptabilitat. Així evitarà que Hisenda pensi que el préstec amaga una donació.

Font: Indicator

Menu