Préstecs de socis

Post 5 of 434

Pot ser interessant capitalitzar

Res impedeix que els socis d’una empresa realitzin préstecs a favor d’aquesta -per afrontar una falta de liquiditat puntual o per afrontar una inversió, per exemple-. Però posteriorment- i en la situació econòmica actual encara més- pot succeir que l’empresa tingui dificultats per tornar-los.

ebs

En aquests casos el millor és que aquests préstecs no es tornin i quedin definitivament en la societat, en forma de capital o de fons propis. Així s’evita la meritació d’interessos i es millora la imatge de l’balanç (a efectes de sol·licitar finançament bancari o de proveïdors, per exemple).

A aquests efectes, hi ha diverses opcions perquè aquests préstecs passen a formar part dels fons propis:

  • Una d’elles és la de traspassar-los a un compte de “aportacions de socis”, sense necessitat de modificar la xifra de capital. Això suposa un estalvi de costos de notari i Registre. en tot cas, cal que participin tots els socis i que, a més, ho facin en la mateixaproporció en què participen en el capital.
  • Una altra opció -per exemple, si només és un soci el que ha realitzat el préstec, o si el préstec de cada soci no és proporcional a la seva participació en el capital és la de passar aquests préstecs a capital. Això implicarà l’augment d’aquest i el canvi en les proporcions de participació a l’empresa.

Alternatives
Una alternativa senzilla i barata és traspassar aquests préstecs al compte “aportacions de socis”, sempre que tots els socis traspassin una suma proporcional a la seva participació en el capital.

Els nostres professionals analitzaran la conveniència de capitalitzar els préstecs atorgats per els socis i l’assessoraran sobre la millor forma de fer-ho.

Font: Indicator

Menu