Que treballi en exclusiva

Post 390 of 434

Si no vol pluriocupats pacti en el contracte.

Si vostè no vol que algun dels seus empleats tingui pluriocupació (És a dir, que treballi per a diverses empreses) o pluriactivitat (És a dir, que compatibilitzi el seu treball per compte d’altri amb un altre per compte propi), pot incloure en el seu contracte de treball un pacte d’exclusivitat.

exclusividad

Això sí: aquest pacte ha d’anar acompanyat d’una compensació econòmica a favor de l’afectat (ja que aquest estarà renunciant a un dret que li està permès per llei). Si no satisfà remuneració, el pacte és nul. 

Tanmateix, si incorpora a nous empleats amb els que vol signar un pacte d’exclusivitat, podem ajudar a fixar els diferents conceptes retributius, de manera que aquest pacte i la seva remuneració no suposin més costos dels que inicialment tenia previstos. 

Si contracta un nou empleat i signa un pacte d’exclusivitat, l’assessorarem perquè aquest pacte no li suposi un major cost salarial.

La pluriocupació i la pluriactivitat dels treballadors estan permesos, llevat que el contracte de treball inclogui un pacte d’exclusivitat.

Font: Indicator

Menu