Recàrrecs que no procedeixen

Post 99 of 211

Els recàrrecs per extemporaneïtat no són automàtics.

Si la seva empresa presenta una autoliquidació o un complementària fora de termini, Hisenda li exigirà un recàrrec d’entre el 5% i el 20%, segons el retard que s’hagi produït.

recargos

A la pràctica, Hisenda actua de forma automàtica i exigeix ​​aquests recàrrecs sempre que es produeix un retard. No obstant això, aquesta forma d’actuar no és correcta; i si l’ingrés fora de termini es deu a causes fortuïtes o de força major, el recàrrec no és aplicable (i es pot recórrer si Hisenda pretén cobrar).

Seria el cas d’un ingrés fora de termini per causes fortuïtes o de força major -per exemple, per l’existència d’un tall d’energia elèctrica o d’un problema amb Internet o amb el servidor d’Hisenda-, sempre que s’acrediti aquesta circumstància.

Hisenda actua de forma automàtica i exigeix ​​recàrrecs sempre que es declara i s’ingressa fora de termini. Però aquesta forma d’actuar no és correcta. Si el retard es deu a un cas de força major, els recàrrecs no són aplicables.

Si la seva empresa presenta una declaració fora de termini i Hisenda li vol imposar un recàrrec, analitzarem la procedència d’aquesta penalització.

Font: Indicator

Menu