Reconeixement de deute

Post 203 of 434

Millor si es fa en escriptura.

Si un client que li deu unes factures li proposa pactar un calendari de pagaments i vostè accepta, és aconsellable que signin un reconeixement de deute en què reconegui que li deu aquesta quantitat. Així, el seu deutor tindrà poques opcions d’oposar-se al pagament si al final ha de reclamar judicialment.

Real estate agent  signing contract agreement in office, concept

És aconsellable que aquest reconeixement de deute es firmi en escriptura pública davant notari, per aconseguir el que s’anomena un “títol executiu”. Això li permetrà, si el seu deutor no paga, reclamar-li per un procediment judicial més ràpid, en el qual es podria acordar l’embargament immediat dels seus béns.

A més, és aconsellable que pacti aquestes qüestions:

  • Que vostè podrà exigir tot el deute si s’incompleix algun dels terminis de pagament acordats (sense haver d’esperar als successius venciments).
  • Proveu així mateix aconseguir garanties de cobrament del deute reconegut (per exemple, que avali el pagament un fiador solvent).

DEUTE
Si un deutor li proposa pactar un calendari de pagaments per a saldar un deute, signin un reconeixement de deute.

Si té algun impagat, consulteu-nos. L’assessorem sobre la millor manera d’actuar per recuperar aquest deute.

Font: Indicator

Menu