Registre de jornada i de salaris

Post 40 of 325

Una recent llei obliga a la seva empresa a portar un registre de la jornada i dels salaris

Des del 12 de maig totes les empreses estan obligades a registrar la jornada de seus treballadors, incloent-hi els contractats a jornada completa. Fins ara ja existia l’obligació de registrar la jornada, però només la dels empleats a temps parcial.

horario laboral
El registre de la jornada ha d’incloure l’hora concreta d’inici i de final de la jornada. Per complir amb la llei, tingui en compte:

  • El seu conveni col·lectiu -o un acord d’empresa amb els representants dels treballadors- pot indicar com documentar aquest registre.
  • Si no n’hi ha, la seva empresa pot decidir de forma unilateral com complir amb aquesta obligació. Per exemple, amb un sistema de fitxatges (amb targeta, empremta dactilar …), o mitjançant un registre manual que documenti l’hora d’entrada i de sortida.

Pensi que incomplir l’obligació de registre suposa una infracció greu tipificada amb multes d’entre 626 i 6.250 euros.

Així mateix, la seva empresa ha quedat obligada a portar un registre amb la mitjana salarial abonada a la plantilla. En concret, ha de reflectir la mitjana dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials. Aquesta llista s’ha de desglossar per sexe i distribuir per grups professionals, categories professionals o llocs iguals o d’igual valor.

Li facilitem un model

En el cas que no disposi de mecanismes per registrar la jornada, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Li facilitarem un document amb el qual podrà elaborar un registre manual i li direm com utilitzar-lo.

Si té dubtes sobre aquestes noves obligacions imposades per la llei, consulti als nostres assessors. Hem elaborat dos documents que li serviran per complir.

Font: Indicator

Menu