Registre de jornada

Post 165 of 244

Una recent sentència contradiu la Inspecció de Treball.

Fins ara la Inspecció de Treball considerava que les empreses havien de portar un registre de jornada de tots els empleats, amb independència que fessin o no hores extres i que el seu contracte fos a temps complet o a temps parcial. No obstant això, una recent sentència ha modificat aquest criteri i ha declarat que no hi ha obligació de registrar la jornada dels treballadors contractats a temps complet.

registre

Per tant, a partir d’ara les empreses hauran d’actuar de la manera següent:

  • A temps parcial. Les empreses sí han de seguir registrant la jornada de treball dels empleats que tingui contractats a temps parcial.
  • A temps complet. Pel que fa als empleats contractats a temps complet, únicament s’ha de portar el registre de les hores extres que realitzen cada mes.

Aquests registres s’han de lliurar a final de mes a l’empleat o empleats afectats. I els representants dels treballadors han de rebre també informació sobre el nombre d’hores extres realitzades (si s’han efectuat).

Si la seva empresa va ser advertida per la Inspecció de Treball perquè realitzés aquest registre -la Inspecció de Treball pot realitzar aquestes “advertències” abans d’imposar sancions-, cal entendre que no farà seguiment sobre aquests requeriments.

I si la seva empresa ha estat recentment sancionada per aquest motiu, verificarem amb vostè si encara es pot interposar un recurs contra aquesta sanció.

I si el sancionen? Si la seva empresa ja va ser sancionada per no portar el registre de jornada i va impugnar la sanció, aquesta serà revocada. Però si no la va impugnar i la sanció ja és ferma, no podrà recuperar els seus diners, ja que l’aparició d’una nova sentència no permet revisar situacions que ja són fermes.

Font: Indicator

Menu