Regularització de saldos

Post 56 of 295

Com regularitzar saldos de deutors o de creditors arrossegats durant diversos anys?

En ocasions, les empreses arrosseguen saldos de comptes a pagar des de fa anys (per exemple, perquè hi va haver una incidència amb un proveïdor i aquest va deixar de reclamar una factura, però sense comunicar expressament que renunciava al seu cobrament).

EBS1

Si la seva empresa té saldos d’aquest tipus i ara es planteja regularitzar-(aprofitant el tancament de 2018), no es precipiti: els creditors tenen un termini per reclamar que pot variar segons el tipus de deute, el venciment i la comunitat autònoma, i que pot ser de fins a 15 anys des del venciment.

Per tant, la regularització comptable s’ha de fer en l’exercici en què hagi transcorregut aquest termini de prescripció civil. És en aquest moment quan s’ha de computar un ingrés en la comptabilitat -ja que el deute deixa d’existir- i incloure a la base imposable de l’Impost sobre Societats.

Saldos deutors

Si un deutor no paga una factura, la seva empresa podrà comptabilitzar una despesa per “deteriorament de clients” i, si han passat sis mesos des del venciment, ho podrà deduir en el seu Impost sobre Societats. A efectes comptables, podrà cancel·lar definitivament aquest saldo quan ja no tingui possibilitats jurídiques de reclamar-lo.

Si la regularització es realitza en el tancament de 2018 però correspon a un deute en que en la prescripció civil es va produir en exercicis anteriors, la cancel·lació del saldo s’ha de comptabilitzar com un augment de reserves. I a efectes de l’Impost sobre Societats:

  • Si l’exercici en què es va produir la prescripció civil encara està obert a inspecció fiscal (no han passat quatre anys), haurà de tributar per aquest ingrés.
  • Però si l’exercici en què es va produir la prescripció civil ja no està obert a inspecció fiscal, no haurà de tributar.

Revisarem la comptabilitat i li proposarem la millor solució per a regularitzar els saldos arrossegats des de fa anys.

Font: Indicator

Menu