Reinversió en habitatge habitual

Post 9 of 434

S’ha flexibilitzat el criteri per gaudir d’aquest incentiu

Si es ven l’habitatge habitual, el guany obtingut pot quedar exempta d’IRPF si es reinverteix l’import rebut en l’adquisició d’un nou habitatge habitual. En aquest sentit:

ebs

  • Hisenda només considera com reinvertidas les quantitats efectivament desemborsades pel nou habitatge. per exemple, si part del preu del nou habitatge es satisfà amb un préstec, aquesta part no es considera com reinvertida.
  • No obstant això, una recent sentència de Tribunal Suprem S’entén per “import reinvertit” tot el valor d’adquisició el nou habitatge, amb independència dels fons utilitzats.

Aquesta interpretació permet que els contribuents que van aplicar el criteri d’Hisenda en una declaració de l’IRPF que encara no estigui prescrita (declaracions d’IRPF de 2016 a al 2019) puguin sol·licitar la rectificació i la devolució d’ingressos indeguts.

CONTRA HISENDA

Amb aquesta sentència augmenten els supòsits en els quals es pot aplicar aquest incentiu fiscal. A més, s’obre la porta al fet que els contribuents que no ho van aplicar a seva totalitat sol·licitin la devolució del pagat en excés.

Nuestros profesionales le informarán sobre los incentivos aplicables si vende su vivienda habitual y reinvierte el importe obtenido.

Font: Indicator

Menu