Responsabilitat per subcontractar

Post 110 of 250

Si subcontracta algun servei, eviti riscos.

Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat principal, sigui cautelós. Sàpiga que en certs casos pot arribar a respondre de part de les obligacions tributàries de les empreses o empresaris als quals subcontracti.

Per evitar aquesta responsabilitat, sol·liciti a aquests proveïdors de serveis un certificat emès per Hisenda que acrediti que es troben al corrent de les obligacions fiscals. Així, Hisenda ja no li podrà reclamar res.

subcontratacion

Aquest tipus de certificat té una validesa d’un any. Així doncs, sol·liciti als subcontractats que li renovin el document cada any (per exemple, al mes de gener). No haurien oposar-se, ja que el tràmit per obtenir el certificat és molt senzill.

RECAPTACIÓ: Si subcontracta part de la seva activitat principal a altres empreses, pot arribar a respondre subsidiàriament de part dels seus deutes tributaris. Per evitar-ho, sol·liciti a aquestes empreses un certificat conforme estan al corrent amb Hisenda.

Li indicarem si cal que els subcontractats li lliurin un certificat conforme estan al corrent amb Hisenda.

Font: Indicator

Menu