Revisi els elements de l’IAE

Post 11 of 422

Comproveu si és possible reduir aquest impost

Si en la seva empresa s’ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l’import a pagar per l’Impost d’Activitats Econòmiques (ha venut maquinària, ha canviat de local i ara ocupa una superfície més reduïda, etc.), pot comunicar-ho a Hisenda i reduir la quota d’aquest impost. A aquests efectes:

ebs

  • Si els elements tributaris varien en més de el 20%, és obligatori presentar una declaració de variació.
  • Si els elements disminueixen, la comunicació és voluntària. A més, no cal que esperi a l’20%. Si els elements només han disminuït un 10%, per exemple, també pot fer-ho.

Així mateix pot passar que, a causa de la crisi derivada del coronavirus, la seva empresa s’hagi vist obligada a cessar en alguna activitat. En aquest cas, i després de comunicar el cessament, podrà sol·licitar la devolució de la part de la quota de l’IAE proporcional als trimestres complets en els quals ja no vagi a exercir l’activitat.

ELEMENTS TRIBUTARIS

Les variacions es tenen en compte en la quota de l’any següent a aquell en què es produeixen. Així doncs, convé presentar el model de variació 840 abans de final d’any, perquè la quota de l’ IAE sigui ja més baixa en 2021.

La revisió dels elements que incideixen en la quota de l’IAE pot suposar una reducció en la quota d’aquest impost.

Font: Indicator

Menu