Traspassos entre fons d’inversió

Post 372 of 422

El traspàs entre fons d’inversió no tributa.

Un dels avantatges dels fons d’inversió és que, en traspassar els diners d’un fons a un altre, l’inversor no ha de tributar en l’IRPF pels guanys que s’hagin acumulat (només ha de tributar per elles quan vengui definitivament les seves participacions, de manera que la seva tributació es difereix).

inversion

En tot cas, perquè el traspàs entre fons no tributi, cal que s’efectuï de forma automàtica entre les entitats gestores. Si es realitza un reintegrament i després s’inverteix en un altre fons, la “neutralitat fiscal” desapareix i s’ha de tributar en l’IRPF pels guanys acumulats.

No obstant això, si el fons ha perdut valor, pot ser convenient actuar d’aquesta manera i evitar el traspàs automàtic. D’aquesta manera les pèrdues s’integraran en l’IRPF i podran ser compensades amb altres guanys.

Si té fons d’inversió, l’assessorarem sobre quan pot ser convenient efectuar un reintegrament en lloc d’un traspàs.

El traspàs de diners d’un fons d’inversió a un altre és neutral, i l’inversor no ha de tributar en el seu IRPF pel guany acumulat.

Font: Indicator

Menu