Vacances i baixa per IT

Post 5 of 422

Què passa si la baixa per IT coincideix amb les vacances?

Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina. El mateix passarà si la baixa s’inicia abans de començar les vacances però acaba coincidint totalment o parcialment amb aquestes.

ebs

A partir d’aquí, i en funció del tipus de baixa, vegi en quins moments el treballador podrà gaudir de les seves vacances:

  • En general. Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins l’any natural a què corresponen, el treballador ha gaudir-les dintre dels 18 mesos següents a la fi de l’any en que s’hagin meritat.
  • Embaràs. Si la IT està relacionada amb l’embaràs, el part o la lactància de la treballadora, o si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill (baixa per maternitat o paternitat), no hi ha cap límit temporal per al gaudi de les vacances.

DRET A GAUDIR
El treballador que es trobi en aquesta situació tindrà dret a gaudir les vacances en un moment posterior, un cop es reincorpori a la feina.

Els nostres professionals l’assessoraran sobre totes les qüestions relacionades amb el gaudi de les vacances de la plantilla.

Font: Indicator

 

Menu